Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

Accedir al tauler 

Convocatòria plaça oficial 1a de brigada municipal

 

ANUNCI RESULTATS PRIMERA FASE: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Procés selectiu Brigada municipal

Dins el procés selectiu per cobrir amb caràcter laboral la plaça d’Oficial 1a de Brigada municipal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, en la valoració dels coneixements de llengua catalana dels aspirants presentats, s’ha obtingut la qualificació següent:

DNI

Apte / No apte

***40 48* G

Apte

***45 37* S

Apte

***54 82* Q

Apte

***56 44* Y

Apte

***12 52* F

Apte

***40 48* Y

Apte

***50 87* R

Apte

***39 59* V

Apte

***12 54* T

Apte

***52 54* Y

No apte

Per la qual cosa, es fa públic, pel general coneixement, que pels aspirants que han superat la primera fase, la realització dels exercicis teòric i pràctic, s’efectuarà el dia 16 de juny, a la seu de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, amb l’horari següent:

Dia 16 de juny de 2021

08:30h: Prova teòrica

11:00h: Inici de la prova pràctica

17:00h: Test psicotècnic

Per a la realització de les proves els candidats hauran de venir proveïts del DNI original o altre document oficial, per tal d’acreditar la seva identitat. La no acreditació fefaent de la identitat comportarà l’exclusió del procés.

Els candidats hauran de venir proveïts també, de mascareta i roba apte per a la realització de les proves d’aptitud o pràctiques que, a criteri del tribunal, s’efectuaran a l’aire lliure.

L’ús del mòbil o qualsevol altre aparell electrònic està específicament prohibit durant el desenvolupament de tots i cada un dels exercicis; qualsevol infracció que es detecti dels candidats al respecte, comportarà l’exclusió del procés.

Sant Bartomeu del Grau, 14 de juny de 2021

------------------------------------------------------------------------------------------

Dins el procés selectiu per cobrir amb caràcter laboral la plaça d’Oficial 1a de Brigada municipal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, en la valoració de la documentació per l’admissió o exclusió dels aspirants presentats, s’ha obtingut els resultats següents:

DNI

Admès

***4048* G

Admès

***4537* S

Admès

***5482* Q

Admès

***5644* Y

Admès

***1252* F

Admès

***5087* R

Admès

***3959* V

Admès

***4048*Y

Admès

***1254* T

    Admès

***5254* Y

    Admès

Per la qual cosa, es fa públic, pel general coneixement, que la realització dels exercicis, teòric i pràctic, i proves de català prèvies, per als candidats que no han acreditat el nivell de llengua exigit, s’efectuarà els dies 14 i 16 de juny, a la seu de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, amb l’horari següent:

Dia 14 de juny de 2021

8:30h: Inici de la prova de català pels candidats següents:

***4048*Y

***5254*Y

Dia 16 de juny de 2021   

08:30h: Prova teòrica

11:00h: Inici de la prova pràctica

17:00h: Test psicotècnic

Per a la realització de les proves els candidats hauran de venir proveïts del DNI original o altre document oficial, per tal d’acreditar la seva identitat. La no acreditació fefaent de la identitat comportarà l’exclusió del procés.

Els candidats hauran de venir proveïts també, de mascareta i roba apte per a la realització de les proves d’aptitud o pràctiques que, a criteri del tribunal, s’efectuaran a l’aire lliure.

L’ús del mòbil o qualsevol altre aparell electrònic està específicament prohibit durant el desenvolupament de tots i cada un dels exercicis; qualsevol infracció que es detecti dels candidats al respecte, comportarà l’exclusió del procés.

Sant Bartomeu del Grau, 10 de juny de 2021

------------------------------------------------------------------------------------------

DECRET D’ALCALDIA

Assumpte.- Aprovació definitiva del llistat d’admesos i exclosos del procés selectiu de la plaça d’Oficial 1a Brigada

Havent-se aprovat, mitjançant decret d’alcaldia núm. 84/2021, de 21 de maig, el llistat d’admesos i exclosos de caràcter provisional així com la designació del tribunal, del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’oficial 1a de Brigada municipal.

Durant el termini d’al·legacions i esmenes, els interessats han aportat nova documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria; per això, és fa necessari emetre una nova resolució en aquest sentit.

Per l’exposat i, de conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria en virtut del 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia

RESOLC:

Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés de selecció per la cobertura del lloc de treball descrit:

ADMESOS: 

Núm. Registre i data

 

DNI

Admès

Realització prova de català

***4048* G

Admès

No necessari

***4537* S

Admès

No necessari

***5482* Q

Admès

No necessari

***5644* Y

Admès

No necessari

***1252* F

Admès

No necessari

***5087* R

Admès

No necessari

***3959* V

Admès

No necessari

***4048*Y

Admès*

NECESSARI

***1254* T

 Admès

No necessari

***5254* Y

Admès*

NECESSARI

 

On:

Admès: la documentació és correcta.

Admès*:No acredita el nivell de català per la qual cosa, caldrà fer prova.               

Segon.- Els aspirants admesos que no hagin acreditat estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell A2 o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, hauran de fer la prova de català prevista per la fase d’oposició.

Tercer.- La realització dels exercicis, teòric i pràctic, està prevista pel dia 16 juny de 2021. Aquesta data serà confirmada, juntament amb l’hora d’inici de les proves, i publicada a la pàgina web municipal amb 48 hores d’antelació. No obstant això, el Tribunal es reserva el dret de variar la data esmentada si sorgissin circumstàncies sobrevingudes o que així ho aconsellessin.

L’Alcalde,

David Puyol Pérez

------------------------------------------------------------------------------------------

DECRET D’ALCALDIA

Assumpte.- Admesos i exclosos i designació de tribunal per la selecció d’Oficial 1a Brigada

D’acord amb Resolució de Bases i Convocatòria publicada al BOPB i DOGC en data 21 i 24 d’abril de 2021, respectivament, es va iniciar procediment per la provisió, en règim de laboral fix, d’un lloc de treball d’Oficial Primera de la Brigada municipal, pel  manteniment i serveis generals del municipi, mitjançant l’accés lliure i el sistema de concurs – oposició.

Havent finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria en virtut del 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, aquesta Alcaldia

HA RESOLT :

PRIMER.- Aprovar provisionalment la relació d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés de selecció per la cobertura del lloc de treball descrit:

ADMESOS: 

   
DNI

Admès

Documentació a complementar

***4048* G

Admès*

Falta declaració responsable

***4537* S

Admès*

Falta certificat de català, carnet de conduir i declaració responsable

***5482* Q

Admès*

Falta carnet conduir i declaració responsable

***5644* Y

Admès*

Falta certificat de català

***1252* F

Admès*

Falta certificat de català i declaració responsable

***5087* R

Admès*

Falta certificat de català, carnet de conduir i declaració responsable

***3959* V

Admès

 

***1254* T

Admès*

Falta: certificat escolaritat o titulació superior, certificat de català, permís conduir, declaració responsable

***5254* Y

Admès*

Falta: certificat escolaritat o titulació superior, certificat de català, permís conduir, declaració responsable

 

On:

Admès: la documentació és correcta.

Admès*: Cal esmenar la documentació aportant el que es requereix.

EXCLOSOS:                                     

DNI

Exclòs

Motiu: Manca documentació essencial a presentar

***4048* Y

Exclòs

Falta: DNI, Informe de vida laboral, Certificat escolaritat, certificat de nivell de català, declaració responsable

            

SEGON.-   D'acord amb la base cinquena el Tribunal queda constituït de la següent manera:

TITULARS

PRESIDENT:   Sra. Laura Goula i Colomer, Secretària-interventora de la corporació.

VOCALS: Sra. Caterina Gubern Casares, arquitecta tècnica de Sant Pere de Torelló

               Sr. Enric Riera Martínez, brigada de l’Ajuntament de Gurb.

               Sr. Jordi Caballeria Sala, brigada de l’Ajuntament de Gurb.

SECRETÀRI/A: Sra. Àngels, Panadès Busquets, administrativa de la corporació.

TERCER.- Exposar al públic el present acord atorgant el termini de cinc dies hàbils per esmenar la documentació i/o formular al·legacions contra la llista d’admesos i exclosos i per recusar, en el seu cas, als membres del Tribunal, amb l’advertència de que si no es formula cap al·legació o recusació dins d'aquest termini, tant la llista com la composició del Tribunal quedaran definitivament aprovades.

QUART.- Els aspirants admesos que no hagin acreditat estar en possessió dels coneixements de llengua catalana del nivell A2 o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, hauran de fer la prova de català prevista per la fase d’oposició.

CINQUÈ.- Tots els aspirants admesos són de nacionalitat espanyola per la qual cosa la prova de castellà prevista per la fase d’oposició no s’efectuarà.

SISÈ .- La realització dels exercicis, teòric i pràctic, serà al juny de 2021; la data i hora concreta s’anunciarà a la pàgina web municipal amb 72 hores d’antelació.

L’Alcalde,

David Puyol Pérez

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Per a coneixement general es fa públic que per decret d’alcaldia de data 20 de maig de 2021 s’ha acordat:

“Primer.- Rectificar la Base Primera – Objecte de la Convocatòria, punts 1.3) i 1.4), de les Bases i convocatòria per cobrir la plaça d’oficial 1a de brigada municipal i constitució d’una Borsa de Treball, substituït els esmentats apartats amb el literal següent:

“1.3) El lloc de treball a cobrir és:

Denominació: Oficial 1a Brigada, per a Manteniment i serveis.

Nombre de llocs: 1 i constitució de borsa

Naturalesa: Personal laboral fix

Grup: C2

Complement de destí: 18

Complement específic: 9.231,85 €/bruts anuals.”

“1.4) Les funcions del lloc de treball són les pròpies d’operari de manteniment i, en particular, les que s’especifiquen a continuació:”

Segon.- Publicar edicte informatiu del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, pel general coneixement.”

Sant Bartomeu del Grau, 20 de maig de 2021

L’alcalde

David Puyol Pérez

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en data 22 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 093/2020 es va aprovar inicialment el “Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per l’edifici el Casal”, redactat per  l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Que en el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap reclamació.

Que, de conformitat amb el que preveu l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el projecte ha quedat aprovat definitivament en data 19 de març de 2021.

Sant Bartomeu del Grau,  19 de març de 2021

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Darrera actualització: 14.06.2021 | 14:31
Darrera actualització: 14.06.2021 | 14:31