Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler 

 

EDICTE

Bases reguladores de la convocatòria dels processos selectius, per concurs, per a la cobertura definitiva de les places vacants del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

Per decret d’Alcaldia núm. 2022/98 de data 18 de maig de 2022, s’aprovà l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

El detall de les places incloses en l’esmentada oferta extraordinària d’estabilització es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8673 i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 23 de maig de 2022.

 Per decret de l’Alcaldia núm. 2022/238, núm. 2022/239, núm. 2022/240 i núm. 2022/241, tots de data 13 de desembre de 2022, han estat aprovades les bases reguladores de la convocatòria dels processos selectius, per concurs, per a la cobertura definitiva de les places vacants del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, així com les bases reguladores reservades per a personal amb discapacitat legalment reconeguda.

 Procedir a la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per al general coneixement.

Sant Bartomeu del Grau, 16 de desembre de 2022

David Puyol Pérez

Alcalde

 

ANNEX I:

Bases reguladores de la convocatòria excepcional del concurs per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022.

1. Objecte i publicitat

Aquestes bases regulen el procés selectiu de la convocatòria excepcional de concurs de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per Decret de data 18.05.2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 13.05.2022

El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (en endavant seu electrònica). Així mateix, es publicarà la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), fent constar la referència de la publicació al BOPB. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i la contractació laboral com a personal laboral fix de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB.

2. Places objecte de cobertura definitiva

2.1 Les places a proveir pel sistema de concurs de la convocatòria excepcional, per a l’estabilització d’ocupació de llarga durada previst a les disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, són les que es relacionen a continuació i que s’identifiquen també a l’Annex 1 d’aquestes bases amb indicació dels codis de les places a cobrir, el tipus de vinculació, els requisits específics de participació, els barems de valoració dels mèrits i el lloc de treball vinculat i les funcions d’acord amb els instruments de planificació de l’Ajuntament.

2.2 Places subjectes al sistema de selecció de concurs de les disposicions addicionals sisena i vuitena

2.2.1 Places de personal laboral:

Codi plaça: 06L – EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: A/A2

Categoria: Tècnic/a mitjà/na escola bressol

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure.

Codi plaça: 07L – EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: C/C1

Categoria: Personal administratiu aigua

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure

Codi plaça: 08L i 09L– EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: C/C2

Categoria: Auxiliar llar d’infants

Nombre de places: 2

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure

3. Requisits generals de participació

Per tal de ser admès/a als procediments selectius la persona aspirant, a més dels requisits específics que s'assenyalen a l’annex 1 a aquestes bases per a cada procés en concret, ha de reunir els requisits següents

3.1 Requisits generals

3.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola. Igualment, i sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les Administracions públiques, tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels/de les espanyols/es i dels/de les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del/de la seu/va cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Quan es tracti de cobrir places vacants de naturalesa laboral també podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d’aportar permís de residencia legal a Espanya, d’acord amb la normativa vigent.

3.1.2 Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.1.3 No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat/da o inhabilitat/da.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

3.1.4 Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l’ingrés en cada grup o escala i subescala, o bé un de nivell equivalent o superior, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 1 i per cada procediment en concret. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.

3.1.5 Conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, d’acord amb l’establert a l’annex 1 d’aquestes bases.

Aquest coneixement s’acreditarà de la manera següent:

 • Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
 • La documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de la Secretaria de Política Lingüística que es consigna en els requisits específics. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

3.1.6 Els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, tal i com es detalla a continuació:

 • Grup A: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.
 • Grup C: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.
 • Agrupacions professionals sense requisit de titulació: Nivell intermedi de coneixements de llengua castellana.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a escales classificades del grup A o C hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

 1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers/es expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a agrupacions professionals sense requisits de titulació hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

 1. Haver cursat la primària i la secundària a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit d'acord amb l'establert a l’annex 1 d’aquestes bases i per a cada procés selectiu en concret.

3.1.7 Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i funcions de la plaça.

3.2. La persona aspirant ha de complir els requisits generals i específics en el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera o la contractació com a personal laboral fix. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa per a la seva expedició.

4. Sol·licituds

4.1 La instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu, ha de ser en model normalitzat, dirigida a la Presidència de la Corporació, on es farà constar que es compleixen i els requisits exigits a la convocatòria, sempre referits a la data en què finalitza el termini per a la presentació d’instàncies.

4.2 Tramitació de la sol·licitud: El model de sol·licitud estarà disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a la seu electrònica de l’Ajuntament i es presentarà en el registre general de l’Ajuntament a l’adreça següent Passeig del Grau, 10, Sant Bartomeu del Grau o en el registre general electrònic:

Horari atenció presencial OAC: De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i dimecres de 16 a 19h.

La sol·licitud també es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPAC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic a st.bartomeu@diba.cat el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

4.3 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

4.4 Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una declaració responsable de complir els requisits de la convocatòria, sempre referides a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies, així com de la següent documentació:

 1. Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor
 2. Fotocòpia o certificat de la titulació requerida
 3. Altres requisits específics consignats per a cada plaça, en el seu cas
 4. Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 5. Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat, amb la informació següent:
 • Dades personals i de contacte
 • Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.
 • Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.
 • Formació acadèmica reglada.
 • Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
 • Competències digitals i altres mèrits específics.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin juntament amb la presentació de la sol·licitud, d’acord amb les següents especificacions:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i ens instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i l’aprofitament, si escau.

4.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i en els termes previstos a la base 14.

També accedeix a què les persones gestores dels processos selectius de l’Ajuntament i el Tribunal qualificador puguin accedir a les bases de dades de les Administracions Públiques per comprovar d’ofici les acreditacions dels requisits, a través de les plataformes d’intermediació de dades mitjançant els serveis de Via Oberta del Consorci AOC.

Si la persona aspirant opta per oposar-se a l’accés a aquesta informació, haurà d’aportar la documentació acreditativa amb la sol·licitud.

Així mateix, amb la sol·licitud, les persones aspirants declaren responsablement que no estan incloses en cap dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaran l'autorització de compatibilitat o que exerciran l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en el cas que siguin nomenades.

Les persones aspirants també declaren responsablement amb la sol·licitud que tenen la capacitat funcional per acomplir les tasques pròpies de la plaça convocada, i que no estan separades del servei de cap Administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques.

5. Admissió de sol·licituds

5.1 Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució, mitjançant decret, en el termini màxim d’un mes que es publicarà en la seu electrònica municipal en la que es declararà aprovada provisionalment la llista de les persones aspirants admeses i excloses.

En l'esmentada resolució s'indicarà les persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana, la composició del tribunal de selecció, així com la previsió de finalització del procés.

També es determinarà la data, l'hora i el lloc de realització de la prova de català i castellà, si s’escau.

Per a l’admissió dels/de les aspirants, es tindran en compte les dades que aquests/es facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les mateixes.

5.2 Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant de la Presidència de la Corporació, les reclamacions o rectificacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la LPAC, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió. Si en aquest termini no s'ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.

5.3 Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en el mes següent a l'acabament del termini previst per a la seva presentació.

L’Alcaldia estimarà o desestimarà motivadament les reclamacions formulades en una nova resolució, la qual aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses declarant, si s’escau, el desistiment exprés de la petició de les persones excloses. Aquesta resolució es publicarà en la seu electrònica municipal.

No obstant això, la publicació referida podrà ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb l'article 40 de la LPAC.

5.4 Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions, les al·legacions o esmenes s'entendran desestimades.

5.5 Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i no s’aprovaran ni es publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se’n presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

5.6 El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses i excloses no implica el reconeixement de la possessió de tots els requisits exigits per a la contractació o nomenament, el compliment íntegre dels quals, sota la seva responsabilitat, hauran d’acreditar les persones aspirants d’acord amb la base 10 abans del nomenament com funcionari/ària o de la contractació com personal laboral fix.

Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de normativa d’aplicació donarà lloc a la impossibilitat del nomenament o de la contractació, essent declarades les persones afectades excloses del procés selectiu.

5.7 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

5.8 La identificació de les persones aspirants admeses i excloses i les finalment seleccionades es farà mitjançant la publicació del nom i cognoms i els quatre números del DNI, NIE o passaport, escollits aleatòriament, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

6. Tribunals qualificadors

6.1 Els tribunals qualificadors dels processos selectius estaran constituïts per un nombre senar de membres, no inferior a tres, amb els respectius suplents. En la composició del tribunal es vetllarà pel compliment del principi d’imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, perquè la meitat més un dels membres del tribunal tingui la titulació adequada als diversos coneixements que s’exigeixen a les proves i perquè tots els vocals tinguin una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida a les persones aspirants. Es tendirà, també, a la paritat entre home i dona.

La composició del tribunal vindrà determinada de la manera següent:

 • Presidència: ho serà un/a funcionari/ària de carrera de la Corporació.
 • Vocalies: ho seran funcionari/àries de carrera o personal laboral fix de les Administracions Públiques que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per poder formar part d’un òrgan de selecció. Un/a dels vocals i llur suplent ho serà a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Secretaria: ho serà un/a funcionària de carrera qui tindrà veu i no vot.

6.2 El tribunal qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista o assessor que col·labori en el disseny, administració i correcció de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

6.3 Les persones membres del tribunal qualificador es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), en qualsevol moment del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als/a les membres assessors/res del tribunal des del moment de la seva incorporació.

6.4 El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat de les persones membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/ària. Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels/ de les presents, resolent, en cas d’empat, el vot de qualitat del/ de la president/a.

6.5 El tribunal de selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

6.6 El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

6.7 Les indemnitzacions per assistència de les persones membres del tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb el grup i subgrup de la plaça a cobrir.

6.8 D’acord amb l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el Tribunal podrà constituir-se i celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre les actes a distància.

Els membres del Tribunal seleccionador poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics (considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals) la seva identitat o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

6.9 En cas que la Corporació decideixi, en base al que estableix la Disposició addicional primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, una encomanda de gestió material del procés de selecció a una entitat supramunicipal, el tribunal podrà estar presidit i conformat per membres d’aquesta entitat supramunicipal, incloent la secretaria de l’òrgan, juntament amb membres designats a proposta de l’Escola d’administració pública.

7. Selecció: sistema de concurs

7.1 El sistema de selecció de la convocatòria excepcional és el concurs, que consistirà únicament en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de puntuació previst en cada cas a l’annex 1 d’aquestes bases.

7.2 Es valoraran els mèrits al·legats per les persones aspirants en base a la documentació presentada i reflectida al full de mèrits i al Curriculum Vitae que acompanya la sol·licitud, d’acord amb els barems que s’indiquen a l’annex 1. No es valoraran els mèrits al·legats que no s’acreditin degudament.

7.3 Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de manera que no es tindran en compte els obtinguts després d’aquesta data.

7.4 Justificació dels mèrits

Els mèrits es justificaran de la forma prevista a la base 4.4, amb les següents especificacions:

En la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, per qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyaments oficials autoritzats.

Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.

Els certificats i documents acreditatius de l'especialització i/o la capacitació professional es computaran només quan a criteri del tribunal tinguin relació amb les funcions de la plaça a cobrir d’acord amb el que s’especifiqui a l’annex 1 per cada plaça en concret.

En qualsevol cas la formació bé sigui reglada o contínua es valorarà si té relació amb l’àmbit escaient.

7.5 El tribunal desestimarà les simples declaracions i els altres justificants que deixin lloc a dubtes sobre l'autenticitat dels mèrits o sobre la seva equivalència o prevalença respecte dels requerits, així com els documents que no continguin informació suficient per valorar adequadament aquests mèrits.

7.6 El tribunal podrà demanar formalment a les persones interessades els aclariments o, si s'escau, la documentació addicional que consideri necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats.

7.7 Els/les aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del resultat de la valoració dels mèrits, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

7.8 En l’annex 1 a les presents bases i per a cada plaça en concret es determinarà el barem corresponent per valorar els mèrits d’experiència, formació acadèmica, formació contínua i altres aspectes que es considerin rellevants.

8. Qualificació definitiva i criteris de desempat

8.1 En els processos selectius per concurs de la convocatòria excepcional, el resultat del procés selectiu s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes pels mèrits degudament acreditats.

8.2 La puntuació de la valoració de cadascun dels mèrits i la valoració final s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal.

8.3 En cas d’empat en el resultat final de la valoració dels mèrits, es seleccionarà la persona aspirant que obtingui la puntuació més alta en la valoració agregada de l’experiència professional acreditada en l’Administració convocant i en qualsevol altra Administració pública en el mateix cos, escala, categoria o equivalent i grup de titulació al de la plaça convocada.

Si persisteix l’empat, es seleccionarà la persona aspirant que obtingui millor puntuació en la valoració de l’experiència professional acreditada en l’Administració convocant en el mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada.

9. Llista de persones aprovades i proposta de contractació.

9.1 Acabat el procés selectiu, el tribunal publicarà els resultats a la seu electrònica per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta de contractació en favor de la/les persona/es aspirant/s, segons correspongui, que hagin obtingut la puntuació més alta.

9.2 El tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior de persones aspirants al nombre de places objecte de la convocatòria. La proposta no pot contenir més d'un/una aspirant per cada plaça a cobrir.

9.3 La persona que desenvolupi les funcions de secretaria trametrà a l’Alcaldia una còpia certificada de la llista a què fa referència l'apartat 1 i especificarà al mateix temps que aquesta compleix el que disposa l'apartat 2.

9.4 Quan es produeixin renúncies de els/les aspirants seleccionats/des, abans de la seva contractació, l’òrgan convocant podrà requerir del tribunal una relació complementària dels/de les aspirants que segueixin a els/les proposats/des, per a la seva possible contractació laboral fixa, per tal d’assegurar la cobertura de vacants.

10. Presentació de documents

10.1 En el termini de vint dies hàbils a partir de la publicació dels resultats del procés selectiu l'aspirant o aspirants seleccionats presentaran a la Secretaria municipal els documents que acreditin que compleixen les condicions exigides a la base tercera, que són els següents:

 1. Fotocòpia confrontada del DNI, NIE o passaport en vigor.
 2. Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la nacionalitat en el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 3.1.1 han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

 • El vincle de parentiu amb el/la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.
 • Pel que fa als/a les descendents majors de vint-i-un anys, el fet de viure a càrrec del/de la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la nacional de l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, en la qual manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del /de la seu/va cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

 1. Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l’ingrés en el grup o escala i subescala o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia confrontada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’haurà d’adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió corresponent. Si el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri competent.
 2. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

Els/les aspirants amb una discapacitat reconeguda han de presentar dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

10.2 No es podrà efectuar la contractació de l'aspirant proposat/da si aquest/a, dins del termini indicat i, llevat de casos de força major, no presenta la documentació exigida, o si del seu examen se'n dedueix que hi manca un o més requisits essencials.

Si això passa, quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer l'aspirant per falsedat en la sol·licitud presentada per prendre part en el procés selectiu.

Si un/a dels/de les aspirants proposats/des es declara exclòs/a del procés selectiu, el tribunal formularà una nova proposta, incloent, si escau, el/la següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.

11. Contractació i adscripció de lloc de treball.

11.1 A la vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes amb el que disposen aquestes bases, l’Alcaldia resoldrà motivadament el procés selectiu, contractant els/les aspirants aprovats/des.

El contracte laboral que se subscriurà contindrà el corresponent període de prova segons s’escaigui, amb les excepcions previstes a la base 12.

11.2 La resolució de contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

12. Període de prova

12.1 Es pot preveure la realització d’un període de prova per a les places de personal laboral en cada cas concret, la qual cosa haurà de figurar a l’annex 1 a les presents bases. En aquest supòsit i mentre duri aquest període la persona contractada exercirà la seva tasca normalment i amb dret a percebre les retribucions d’acord amb les previsions establertes als vigents instruments de negociació col·lectiva. El període de prova realitzarà a la mateixa seu corporativa, sota la tutoria d'una persona que sigui funcionària de carrera o personal laboral fix designada per l’Alcaldia.

12.2 La durada del període de prova serà la que s’assenyala a continuació, depenent del grup o categoria professional assimilada a efectes de la titulació exigida per a l’ingrés en el grup i subgrup o escala i subescala en qüestió:

 1. Grup A: 4 mesos
 2. Grup C: 2 mesos
 3. Agrupacions professionals: 1 mes

Això no obstant, el període de prova se suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la persona hagi ocupat prèviament, a través d’una contractació o nomenament temporal, la mateixa plaça o equivalent pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova o de pràctiques.

12.3 Durant aquest període la persona designada tutora tindrà cura que el/la aspirant adquireixi la formació pràctica i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

12.4 Una vegada finalitzat aquest període, la persona designada tutora emetrà el seu informe, en el qual haurà de fer constar expressament si els/les aspirants han superat el període de prova. Els/les qui el superin formalitzaran el contracte laboral fix. En cas contrari seran declarats/ades no aptes per resolució motivada de la Presidència, amb tràmit d’audiència prèvia amb vista de l’informe del tutor/a, i perdran en conseqüència tots els drets per a la contractació com a personal laboral fix.

12.5 La contractació com personal laboral fix es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

13. Règim d’impugnacions, al·legacions i incidències

13.1 El tribunal està facultat per interpretar i resoldre els dubtes que es presentin en l’aplicació d’aquestes bases i per prendre els acords que siguin necessaris per al desenvolupament del procés selectiu.

13.2 Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases i de les convocatòries que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

13.3 Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la publicació a la seu electrònica.

13.4 Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l’acte a la seu electrònica de la Corporació.

14. Tractament de dades personals

Les dades personals dels/de les aspirants es tractaran d’acord amb allò establert a la legislació sobre protecció de dades personals i transparència.

 • Identificació del tractament: Convocatòries de selecció de personal.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
 • Finalitat del tractament: La gestió dels processos selectius i de recursos humans de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
 • Legitimació: Missió realitzada en interès públic.
 • Destinataris: No es preveu la cessió de dades a tercers ni transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.
 • Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar la següent adreça de contacte de l’Ajuntament st.bartomeu@diba.cat
 • Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir al següent enllaç http://www.sbg.cat/
 • En cas que l’ajuntament realitzi l’encomanda de gestió, esmentada en l’apartat 6 d’aquestes bases, l’ajuntament continua sent titular del tractament de les dades i l’entitat supramunicipal actuarà com a encarregat del tractament tal i com estableix l’encomanda de gestió, en tant que estigui vigent l’esmentada encomanda.

15. Normativa d’aplicació

A aquestes bases els serà d’aplicació la Llei 20/2021, de 28 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya; el RDL 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa que resulti d’aplicació.

 

Annex 1. Identificació de les places a estabilitzar que es convoquen pel sistema de concurs de la convocatòria excepcional (DA 6 i 8 Llei 20/2021, de 28 de desembre), requisits específics, barems i llocs de treball vinculats

Convocatòria excepcional d’estabilització

Places de personal laboral:

Codi plaça: 06L – EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: A/A2

Categoria: Tècnic/a mitjà/na escola bressol

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure.

Període de prova: Sí

 • Requisits específics
 • Titulació: Grau o mestre en educació infantil o titulació equivalent
 • Llengua catalana, nivell C1 o de suficiència
 • Certificat de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, emès pel Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • Prova de coneixements de llengües oficials
 • Prova de caràcter obligatori per les persones aspirants que no poden acreditar els coneixements. La no superació de la prova comporta l’exclusió del procés en tractar-se d’un requisit de participació.

Fase de concurs

 • Experiència professional fins 30 punts, segons detall:

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,25 punts per mes treballat.

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,16 punts per mes treballat.

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada: 0,14 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir: 0,10 punts per mes treballat.

 • Formació reglada, fins 3 punts segons detall:
 • Altre grau o diplomatura 1 punt
 • Màster 2 punts
 • Formació contínua, fins 16 punts segons el següent detall:
 • Fins a 10 hores, 0,10 punts.
 • De més de 10 a 20 hores, 0,30 punts.
 • De més de 20 a 40 hores, 0,40 punts.
 • De 41 a 50 hores, 0,50 punts.
 • Més de 50 hores, 1 punt.
 • Formació en competències digitals ACTIC, fins 1 punt segons el següent detall:
 • Bàsic: 0,20 punts
 • Mig: 0,50 punts.
 • Avançat: 1 punt.

Lloc de treball vinculat i/o funcions assignades d’acord amb l’instrument de planificació.

 

Mestre/a llar d’infants

Descripció de funcions

 • Elaborar en equip els documents de l’escola bressol (PEC, PCC, memòria, projectes, etc.) i revisar-los i actualitzar-los quan calgui.
 • Elaborar criteris d’actuació i programació d’activitats de l’escola bressol i discutir-los en equip.
 • Programar en equip les activitats diàries dels infants i executar-les.
 • Assumir la tutoria d’una de les unitats educatives de l’escola bressol.
 • Elaborar els informes trimestrals de l’evolució dels infants al centre i realitzar o mantenir i actualitzar una fitxa d’observació per a cada nen amb la finalitat de fer un seguiment del seu desenvolupament i incloure’n els continguts a l’informe anual.
 • Dur a terme xerrades i activitats complementàries per als familiars dels infants.
 • Vetllar per la seguretat dels nens.
 • Organitzar i adequar l’espai, el temps, els materials, les activitats, les condicions higièniques i la metodologia per aconseguir els objectius d’ensenyament / aprenentatge.
 • Posar en joc els recursos necessaris i, mostrar-se com a model a imitar, per afavorir el desenvolupament de totes les capacitats de cada infant, com ara procurar l’adquisició d’hàbits d’ordre, higiene i alimentació; necessitats d’exploració, experimentació i manipulació de materials i espais; i la sociabilitat, la relació afectiva i la comunicació amb altres nens i educadors.
 • Coordinar-se amb la resta de personal per desenvolupar les tasques pròpies de l’acollida i l’atenció a l’infant: preparar per dormir, servir els àpats, canviar bolquers i atendre totes les seves necessitats, entre d’altres.
 • Procurar el material necessari per a crear un ambient estimulant a l’aula.
 • Col·laborar amb la tasca educativa dels pares cap els nens, atenent les seves demandes i consultes, informant-los i informant-se de l’evolució dels nens.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda per disposicions de l’Alcaldia, les Regidories o normatives vigents.

Codi plaça: 07L – EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: C/C1

Categoria: Personal administratiu aigua

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure

Període de prova: Sí

 • Requisits específics
 • Titulació: Batxillerat, títol de tècnic/a de FPGM o titulació equivalent
 • Llengua catalana, nivell C1 o de suficiència
 • Prova de coneixements de llengües oficials
 • Prova de caràcter obligatori per les persones aspirants que no poden acreditar els coneixements. La no superació de la prova comporta l’exclusió del procés en tractar-se d’un requisit de participació.

Fase de concurs:

 • Experiència professional fins 30 punts, segons detall:

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,25 punts per mes treballat.

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,16 punts per mes treballat.

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada: 0,14 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir: 0,10 punts per mes treballat.

 • Formació reglada, fins 3 punts segons detall:
 • Batxillerat, Formació professional de grau superior, 1 punt
 • Diplomatura o grau, 2 punts
 • Formació contínua, fins 16 punts segons el següent detall:
 • Fins a 10 hores, 0,10 punts.
 • De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.
 • De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.
 • Més de 50 hores, 1 punt.
 • Formació en competències digitals ACTIC, fins 1 punt segons el següent detall:
 • Bàsic: 0,20 punts
 • Mig: 0,50 punts.
 • Avançat: 1 punt.

Lloc de treball vinculat i/o funcions assignades:

 

Administratiu/va del servei d’aigua

Descripció de funcions

 • Tramitar els expedients de l’àmbit i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.
 • Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.
 • Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents així com el padró fiscal de l’aigua.
 • Realitzar la facturació del servei municipal de l’aigua a partir de les lectures de consum realitzades pel personal de la brigada.
 • Preparar les remeses de facturació per al cobrament per part de l’ORGT
 • Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.
 • Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.
 • Coordinar les accions necessàries pel manteniment de les instal·lacions i del servei.
 • Realitzar el control sanitari d’aigua potable, la remesa d’analítiques així com la coordinació del control i inspecció per part de la Generalitat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Codi plaça: 08L i 09L– EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: C/C2

Categoria: Auxiliar llar d’infants

Nombre de places: 2

Sistema: Concurs de mèrits. Torn lliure

Període de prova: Sí

• Requisits específics

 • Titulació: Grau en ESO, grau en Formació professional bàsica o titulació equivalent
 • Llengua catalana, nivell B2 o nivell intermedi
 • Certificat de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, emès pel Registre Central de Delinqüents Sexuals
 • Carnet o certificat de formació de manipulador d’aliments

• Prova de coneixements de llengües oficials

 • Prova de caràcter obligatori per les persones aspirants que no poden acreditar els coneixements. La no superació de la prova comporta l’exclusió del procés en tractar-se d’un requisit de participació.

Fase de concurs

 • Experiència professional fins 30 punts, segons detall:

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,25 punts per mes treballat.

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,16 punts per mes treballat.

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada: 0,14 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir: 0,10 punts per mes treballat.

 • Formació reglada, fins 3 punts segons detall:
 • Batxillerat, Formació professional de grau superior, 1 punt
 • Diplomatura o grau, 2 punts
 • Formació contínua, fins 16 punts segons el següent detall:
 • Fins a 10 hores, 0,10 punts.
 • De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.
 • De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.
 • Més de 50 hores, 1 punt.
 • Formació en competències digitals ACTIC, fins 1 punt segons el següent detall:
 • Bàsic: 0,20 punts
 • Mig: 0,50 punts.
 • Avançat: 1 punt.

Lloc de treball vinculat i/o funcions assignades d’acord amb l’instrument de planificació.

 

Auxiliar de la llar d’infants

Descripció de funcions

 • Fer el servei d’entrada i sortida dels infants a la llar d’infants.
 • Atendre les necessitats educatives de cada infant de 0 a 3 anys, incloent les activitats relacionades amb la salut, higiene i alimentació (preparar i escalfar el dinar, vigilar durant els àpats, etc.)
 • Participar en la realització de les activitats programades del dia.
 • Realitzar tasques de neteja dels diferents espais del centre (rentar plats, escombrar, fregar)
 • Tenir cura de l’ordre, seguretat i entreteniment dels infants.
 • Col·laborar en planificar i desenvolupar tasques amb nens/es amb necessitats educatives especials.
 • Col·laborar en la realització de pautes d’observació dels infants.
 • Cooperar en l’elaboració del projecte educatiu del centre.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació
 • Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda per disposicions de l’Alcaldia, les Regidories o normatives vigents

 

Annex 2 Model de sol·licitud i declaració responsable i full de mèrits

Sol·licitud per participar en la convocatòria per concurs de mèrits per a la cobertura definitiva de la plaça de......................... corresponent a l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Codi.......) de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

 

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Adreça postal:

Municipi:

Codi Postal:

Província:

Telèfon mòbil:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Adreça a efectes de notificacions:

Exposo

Que desitjo concórrer al procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça de ..................... (codi ......) pel sistema de concurs de mèrits corresponent a l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

Documentació necessària per ser admès/esa

Adjunto a aquesta sol·licitud còpia de la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu:

 • Document nacional d’identitat/NIE/Passaport
 • Titulació acadèmica de ...................................... o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.
 • Certificat de nivell .....................de català.
 • Certificat del nivell .............de castellà (si escau).
 • Certificat d’altres requisits específics (si escau)

Sol·licito

Ser admès/esa per prendre part en aquest procés selectiu i, a tal efecte, aporto còpia de la documentació acreditativa de complir amb els requisits i Annexo el full amb relació de mèrits així com còpia acreditativa dels mèrits relacionats.

Declaració responsable

Declaro sota la meva responsabilitat que tota la informació que he inclòs en aquesta sol·licitud és certa i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a la base 3a de la convocatòria i que proporcionaré la documentació original justificativa quan se'm requereixi a efectes d'acreditar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu.

Consulta de dades i/o documents d’altres administracions

L’Ajuntament farà les consultes o sol·licitarà a altres Administracions, a través de la Via Oberta del Consorci AOC, amb garantia de confidencialitat, els documents necessaris als efectes exclusius de facilitar la verificació de les dades i el compliment dels requisits de la convocatòria que puguin ser objecte de consulta. 

1 M’HI OPOSO a què l’Ajuntament faci les consultes o sol·liciti cap document de les Administracions i, en conseqüència, em comprometo i assumeixo la responsabilitat d’aportar la documentació acreditativa en els terminis previstos en les bases de la convocatòria i en la normativa vigent.

Política de protecció de dades

Les dades personals dels/de les aspirants es tractaran d’acord amb allò establert a la legislació sobre protecció de dades personals i transparència, i únicament a efectes d’aquesta convocatòria de selecció de personal.

Signatura i data

SR./SRA ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

Annexo el full de relació de mèrits així com còpia acreditativa dels mèrits relacionats

1 Marcar en cas que no vulgui que l’Ajuntament faci la consulta de dades a altres Administracions.

Relació de mèrits per al procés selectiu per concurs de mèrits per a la cobertura de la plaça de .......................................................... amb codi ......................

Estabilització de l’ocupació temporal

 

Estabilització de l’ocupació temporal

(Cada apartat ordenat de és recent a més antic)

Experiència professional

Nom o títol del document

Ens/Empresa

Categoria/lloc de treball

Règim jurídic

Inici

Finalització

Núm.

dies

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Formació reglada addicional a la requerida

Master/postgrau/diplomatura/

Batxillerat/CFGS,CFGM,graduat

Universitat/IES

Crèdits

Hores lectives

Inici

Finalització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació continua

Títol activitat formativa

Entitat

 

Hores lectives

Inici

Finalització

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

ACTIC

Nivell de l’ACTIC

(Avançat, mig, bàsic)

Entitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres mèrits

Especificar

 

 

 

Inici

Finalització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els mèrits que s’han relacionat es justifiquen amb còpies dels documents acreditatius que han d’annexar-se a aquest document seguint l’ordre de la relació

 

Règim jurídic:             Funcionari/ària de carrera

                                               Funcionari/ària interí/ina

                                               Laboral fix/a

                                               Laboral temporal

*Aquest document es pot sol·licitar via correu electrònic a: st.bartomeu@diba.cat

 

ANNEX 2:

Bases reguladores de la convocatòria excepcional del concurs per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 pel que fa al torn reservat per a la integració de personal amb la condició legal de discapacitat/da

1. Objecte i publicitat

Aquestes bases regulen el procés selectiu de la convocatòria excepcional de concurs de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per Decret de data 18.05.2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 13.05.2022

El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (en endavant seu electrònica). Així mateix, es publicarà la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), fent constar la referència de la publicació al BOPB. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament i la contractació laboral com a personal laboral fix de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB.

2. Places objecte de cobertura definitiva

2.1 Les places a proveir pel sistema de concurs de la convocatòria excepcional, per a l’estabilització d’ocupació de llarga durada previst a les disposicions addicionals 6 i 8 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, corresponents al torn reservat per a la integració de personal amb la condició legal de discapacitat/da, són les que es relacionen a continuació i que s’identifiquen també a l’Annex 1 d’aquestes bases amb indicació dels codis de les places a cobrir, el tipus de vinculació, els requisits específics de participació, els barems de valoració dels mèrits i el lloc de treball vinculat i les funcions d’acord amb els instruments de planificació de l’Ajuntament..

2.2 Places subjectes al sistema de selecció de concurs de les disposicions addicionals sisena i vuitena corresponents al torn reservat per a la integració de personal amb la condició legal de discapacitat/da

2.2.1 Places de personal laboral:

Codi plaça: 14 L D– EST C

Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: Agrupacions professionals

Categoria: Subaltern

Nombre de places: 1

Sistema: Concurs de mèrits.

Torn reservat per a la integració de personal discapacitat

3. Requisits generals de participació

Per tal de ser admès/a als procediments selectius la persona aspirant, a més dels requisits específics que s'assenyalen a l’annex 1 a aquestes bases per a cada procés en concret, ha de reunir els requisits següents

3.1 Requisits generals

3.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola. Igualment, i sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les Administracions públiques, tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels/de les espanyols/es i dels/de les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del/de la seu/va cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Quan es tracti de cobrir places vacants de naturalesa laboral també podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d’aportar permís de residencia legal a Espanya, d’acord amb la normativa vigent.

3.1.2 Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.1.3 No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat/da o inhabilitat/da.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

3.1.4 Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l’ingrés en cada grup o escala i subescala, o bé un de nivell equivalent o superior, d’acord amb el que s’estableix a l’annex 1 i per cada procediment en concret. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.

3.1.5 Conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, d’acord amb l’establert a l’annex 1 d’aquestes bases.

Aquest coneixement s’acreditarà de la manera següent:

 • Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
 • La documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de la Secretaria de Política Lingüística que es consigna en els requisits específics. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

3.1.6 Els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, tal i com es detalla a continuació:

 • Grup A: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.
 • Grup C: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.
 • Agrupacions professionals sense requisit de titulació: Nivell intermedi de coneixements de llengua castellana.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a escales classificades del grup A o C hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

 1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers/es expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a agrupacions professionals sense requisits de titulació hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

 1. Haver cursat la primària i la secundària a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit d'acord amb l'establert a l’annex 1 d’aquestes bases i per a cada procés selectiu en concret.

3.1.7 Acreditar la condició legal de personal amb discapacitat legalment reconeguda.

3.2. La persona aspirant ha de complir els requisits generals i específics en el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera o la contractació com a personal laboral fix. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa per a la seva expedició.

4. Sol·licituds

4.1 La instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu, ha de ser en model normalitzat, dirigida a la Presidència de la Corporació, on es farà constar que es compleixen i els requisits exigits a la convocatòria, sempre referits a la data en què finalitza el termini per a la presentació d’instàncies.

4.2 Tramitació de la sol·licitud:

El model de sol·licitud estarà disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a la seu electrònica de l’Ajuntament i es presentarà en el registre general de l’Ajuntament a l’adreça següent Passeig del Grau, 10, Sant Bartomeu del Grau o en el registre general electrònic:

Horari atenció presencial OAC: De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i dimecres de 16 a 19h.

La sol·licitud també es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPAC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic a st.bartomeu@diba.cat el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

4.3 El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

4.4 Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una declaració responsable de complir els requisits de la convocatòria, sempre referides a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies, així com de la següent documentació:

 1. Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor
 2. Fotocòpia o certificat de la titulació requerida
 3. Certificat de discapacitat/da i dictamen vinculant de la compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc de treball a proveir, expedit per l'equip multiprofessional competent, d’acord amb l'article 4.3. i l’article 5.2 del Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional i, en el seu cas, de les adaptacions necessàries del lloc de treball a proveir. També pot optar a què sigui l’ens convocant qui ho demani a l’equip multiprofesional competent en el termes previstos a l’apartat 4.5.
 4. Altres requisits específics consignats per a cada plaça, en el seu cas
 5. Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 6. Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat, amb la informació següent:
 • Dades personals i de contacte
 • Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.
 • Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.
 • Formació acadèmica reglada.
 • Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
 • Competències digitals i altres mèrits específics.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin juntament amb la presentació de la sol·licitud, d’acord amb les següents especificacions:

 1. La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i ens instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el grup, subgrup, el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 3. La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i l’aprofitament, si escau.

4.5. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i en els termes previstos a la base 14.

També accedeix a què les persones gestores dels processos selectius de l’Ajuntament i el Tribunal qualificador puguin accedir a les bases de dades de les Administracions Públiques per comprovar d’ofici les acreditacions dels requisits, a través de les plataformes d’intermediació de dades mitjançant els serveis de Via Oberta del Consorci AOC.

Si la persona aspirant opta per oposar-se a l’accés a aquesta informació, haurà d’aportar la documentació acreditativa amb la sol·licitud.

Així mateix, amb la sol·licitud, les persones aspirants declaren responsablement que no estan incloses en cap dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaran l'autorització de compatibilitat o que exerciran l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, en el cas que siguin nomenades.

Les persones aspirants també declaren responsablement amb la sol·licitud que tenen la capacitat funcional per acomplir les tasques pròpies de la plaça convocada, i que no estan separades del servei de cap Administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques.

5. Admissió de sol·licituds

5.1 Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució, mitjançant decret, en el termini màxim d’un mes que es publicarà en la seu electrònica municipal en la que es declararà aprovada provisionalment la llista de les persones aspirants admeses i excloses.

En l'esmentada resolució s'indicarà les persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana, la composició del tribunal de selecció, així com la previsió de finalització del procés.

També es determinarà la data, l'hora i el lloc de realització de la prova de català i castellà, si s’escau.

Per a l’admissió dels/de les aspirants, es tindran en compte les dades que aquests/es facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les mateixes.

5.2 Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant de la Presidència de la Corporació, les reclamacions o rectificacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la LPAC, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió. Si en aquest termini no s'ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.

5.3 Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en el mes següent a l'acabament del termini previst per a la seva presentació.

L’Alcaldia estimarà o desestimarà motivadament les reclamacions formulades en una nova resolució, la qual aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses declarant, si s’escau, el desistiment exprés de la petició de les persones excloses. Aquesta resolució es publicarà en la seu electrònica municipal.

No obstant això, la publicació referida podrà ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb l'article 40 de la LPAC.

5.4 Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions, les al·legacions o esmenes s'entendran desestimades.

5.5 Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i no s’aprovaran ni es publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se’n presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

5.6 El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses i excloses no implica el reconeixement de la possessió de tots els requisits exigits per a la contractació o nomenament, el compliment íntegre dels quals, sota la seva responsabilitat, hauran d’acreditar les persones aspirants d’acord amb la base 10 abans del nomenament com funcionari/ària o de la contractació com personal laboral fix.

Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de normativa d’aplicació donarà lloc a la impossibilitat del nomenament o de la contractació, essent declarades les persones afectades excloses del procés selectiu.

5.7 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

5.8 La identificació de les persones aspirants admeses i excloses i les finalment seleccionades es farà mitjançant la publicació del nom i cognoms i els quatre números del DNI, NIE o passaport, escollits aleatòriament, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

6. Tribunals qualificadors

6.1 Els tribunals qualificadors dels processos selectius estaran constituïts per un nombre senar de membres, no inferior a tres, amb els respectius suplents. En la composició del tribunal es vetllarà pel compliment del principi d’imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, perquè la meitat més un dels membres del tribunal tingui la titulació adequada als diversos coneixements que s’exigeixen a les proves i perquè tots els vocals tinguin una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida a les persones aspirants. Es tendirà, també, a la paritat entre home i dona.

La composició del tribunal vindrà determinada de la manera següent:

 • Presidència: ho serà un/a funcionari/ària de carrera de la Corporació.
 • Vocalies: ho seran funcionari/àries de carrera o personal laboral fix de les Administracions Públiques que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per poder formar part d’un òrgan de selecció. Un/a dels vocals i llur suplent ho serà a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Secretaria: ho serà un/a funcionària de carrera qui tindrà veu i no vot.

6.2 El tribunal qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista o assessor que col·labori en el disseny, administració i correcció de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

6.3 Les persones membres del tribunal qualificador es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), en qualsevol moment del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als/a les membres assessors/res del tribunal des del moment de la seva incorporació.

6.4 El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat de les persones membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/ària. Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels/ de les presents, resolent, en cas d’empat, el vot de qualitat del/ de la president/a.

6.5 El tribunal de selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

6.6 El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

6.7 Les indemnitzacions per assistència de les persones membres del tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb el grup i subgrup de la plaça a cobrir.

6.8 D’acord amb l’article 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el Tribunal podrà constituir-se i celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre les actes a distància.

Els membres del Tribunal seleccionador poden estar en llocs diferents sempre que s’asseguri per mitjans electrònics (considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals) la seva identitat o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

6.9 En cas que la Corporació decideixi, en base al que estableix la Disposició addicional primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, una encomanda de gestió material del procés de selecció a una entitat supramunicipal, el tribunal podrà estar presidit i conformat per membres d’aquesta entitat supramunicipal, incloent la secretaria de l’òrgan, juntament amb membres designats a proposta de l’Escola d’administració pública.

7. Selecció: sistema de concurs

7.1 El sistema de selecció de la convocatòria excepcional és el concurs, que consistirà únicament en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de puntuació previst en cada cas a l’annex 1 d’aquestes bases.

7.2 Es valoraran els mèrits al·legats per les persones aspirants en base a la documentació presentada i reflectida al full de mèrits i al Curriculum Vitae que acompanya la sol·licitud, d’acord amb els barems que s’indiquen a l’annex 1. No es valoraran els mèrits al·legats que no s’acreditin degudament.

7.3 Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de manera que no es tindran en compte els obtinguts després d’aquesta data.

7.4 Justificació dels mèrits

Els mèrits es justificaran de la forma prevista a la base 4.4, amb les següents especificacions:

En la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, per qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyaments oficials autoritzats.

Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.

Els certificats i documents acreditatius de l'especialització i/o la capacitació professional es computaran només quan a criteri del tribunal tinguin relació amb les funcions de la plaça a cobrir d’acord amb el que s’especifiqui a l’annex 1 per cada plaça en concret.

En qualsevol cas la formació bé sigui reglada o contínua es valorarà si té relació amb l’àmbit escaient.

7.5 El tribunal desestimarà les simples declaracions i els altres justificants que deixin lloc a dubtes sobre l'autenticitat dels mèrits o sobre la seva equivalència o prevalença respecte dels requerits, així com els documents que no continguin informació suficient per valorar adequadament aquests mèrits.

7.6 El tribunal podrà demanar formalment a les persones interessades els aclariments o, si s'escau, la documentació addicional que consideri necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats.

7.7 Els/les aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del resultat de la valoració dels mèrits, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

7.8 En l’annex 1 a les presents bases i per a cada plaça en concret es determinarà el barem corresponent per valorar els mèrits d’experiència, formació acadèmica, formació contínua i altres aspectes que es considerin rellevants.

8. Qualificació definitiva i criteris de desempat

8.1 En els processos selectius per concurs de la convocatòria excepcional, el resultat del procés selectiu s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes pels mèrits degudament acreditats.

8.2 La puntuació de la valoració de cadascun dels mèrits i la valoració final s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal.

8.3 En cas d’empat en el resultat final de la valoració dels mèrits, es seleccionarà la persona aspirant que obtingui la puntuació més alta en la valoració agregada de l’experiència professional acreditada en l’Administració convocant i en qualsevol altra Administració pública en el mateix cos, escala, categoria o equivalent i grup de titulació al de la plaça convocada.

Si persisteix l’empat, es seleccionarà la persona aspirant que obtingui millor puntuació en la valoració de l’experiència professional acreditada en l’Administració convocant en el mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada.

9. Llista de persones aprovades i proposta de contractació.

9.1 Acabat el procés selectiu, el tribunal publicarà els resultats a la seu electrònica per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta de contractació en favor de la/les persona/es aspirant/s, segons correspongui, que hagin obtingut la puntuació més alta.

9.2 El tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior de persones aspirants al nombre de places objecte de la convocatòria. La proposta no pot contenir més d'un/una aspirant per cada plaça a cobrir.

9.3 La persona que desenvolupi les funcions de secretaria trametrà a l’Alcaldia una còpia certificada de la llista a què fa referència l'apartat 1 i especificarà al mateix temps que aquesta compleix el que disposa l'apartat 2.

9.4 Quan es produeixin renúncies de els/les aspirants seleccionats/des, abans de la seva contractació, l’òrgan convocant podrà requerir del tribunal una relació complementària dels/de les aspirants que segueixin a els/les proposats/des, per a la seva possible contractació laboral fixa, per tal d’assegurar la cobertura de vacants.

10. Presentació de documents

10.1 En el termini de vint dies hàbils a partir de la publicació dels resultats del procés selectiu l'aspirant o aspirants seleccionats presentaran a la Secretaria municipal els documents que acreditin que compleixen les condicions exigides a la base tercera, que són els següents:

 1. Fotocòpia confrontada del DNI, NIE o passaport en vigor.
 2. Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la nacionalitat en el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 3.1.1 han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

 • El vincle de parentiu amb el/la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.
 • Pel que fa als/a les descendents majors de vint-i-un anys, el fet de viure a càrrec del/de la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la nacional de l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, en la qual manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del /de la seu/va cònjuge.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

 1. Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l’ingrés en el grup o escala i subescala o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia confrontada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’haurà d’adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió corresponent. Si el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri competent.
 2. Els/les aspirants amb una discapacitat reconeguda han de presentar dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

10.2 No es podrà efectuar la contractació de l'aspirant proposat/da si aquest/a, dins del termini indicat i, llevat de casos de força major, no presenta la documentació exigida, o si del seu examen se'n dedueix que hi manca un o més requisits essencials.

Si això passa, quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer l'aspirant per falsedat en la sol·licitud presentada per prendre part en el procés selectiu.

Si un/a dels/de les aspirants proposats/des es declara exclòs/a del procés selectiu, el tribunal formularà una nova proposta, incloent, si escau, el/la següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.

11. Contractació i adscripció de lloc de treball.

11.1 A la vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes amb el que disposen aquestes bases, l’Alcaldia resoldrà motivadament el procés selectiu, contractant els/les aspirants aprovats/des.

El contracte laboral que se subscriurà contindrà el corresponent període de prova segons s’escaigui, amb les excepcions previstes a la base 12.

11.2 La resolució de contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

12. Període de prova

12.1 Es pot preveure la realització d’un període de prova per a les places de personal laboral en cada cas concret, la qual cosa haurà de figurar a l’annex 1 a les presents bases. En aquest supòsit i mentre duri aquest període la persona contractada exercirà la seva tasca normalment i amb dret a percebre les retribucions d’acord amb les previsions establertes als vigents instruments de negociació col·lectiva. El període de prova realitzarà a la mateixa seu corporativa, sota la tutoria d'una persona que sigui funcionària de carrera o personal laboral fix designada per l’Alcaldia.

12.2 La durada del període de prova serà la que s’assenyala a continuació, depenent del grup o categoria professional assimilada a efectes de la titulació exigida per a l’ingrés en el grup i subgrup o escala i subescala en qüestió:

 1. Grup A: 4 mesos
 2. Grup C: 2 mesos
 3. Agrupacions professionals: 1 mes

Això no obstant, el període de prova se suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la persona hagi ocupat prèviament, a través d’una contractació o nomenament temporal, la mateixa plaça o equivalent pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova o de pràctiques.

12.3 Durant aquest període la persona designada tutora tindrà cura que el/la aspirant adquireixi la formació pràctica i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

12.4 Una vegada finalitzat aquest període, la persona designada tutora emetrà el seu informe, en el qual haurà de fer constar expressament si els/les aspirants han superat el període de prova. Els/les qui el superin formalitzaran el contracte laboral fix. En cas contrari seran declarats/ades no aptes per resolució motivada de la Presidència, amb tràmit d’audiència prèvia amb vista de l’informe del tutor/a, i perdran en conseqüència tots els drets per a la contractació com a personal laboral fix.

12.5 La contractació com personal laboral fix es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

13. Règim d’impugnacions, al·legacions i incidències

13.1 El tribunal està facultat per interpretar i resoldre els dubtes que es presentin en l’aplicació d’aquestes bases i per prendre els acords que siguin necessaris per al desenvolupament del procés selectiu.

13.2 Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases i de les convocatòries que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

13.3 Contra les resolucions definitives de l’Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la publicació a la seu electrònica.

13.4 Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l’acte a la seu electrònica de la Corporació.

14. Tractament de dades personals

Les dades personals dels/de les aspirants es tractaran d’acord amb allò establert a la legislació sobre protecció de dades personals i transparència.

 • Identificació del tractament: Convocatòries de selecció de personal.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
 • Finalitat del tractament: La gestió dels processos selectius i de recursos humans de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
 • Legitimació: Missió realitzada en interès públic.
 • Destinataris: No es preveu la cessió de dades a tercers ni transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.
 • Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar la següent adreça de contacte de l’Ajuntament st.bartomeu@diba.cat
 • Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir al següent enllaç http://www.sbg.cat/
 • En cas que l’ajuntament realitzi l’encomanda de gestió, esmentada en l’apartat 6 d’aquestes bases, l’ajuntament continua sent titular del tractament de les dades i l’entitat supramunicipal actuarà com a encarregat del tractament tal i com estableix l’encomanda de gestió, en tant que estigui vigent l’esmentada encomanda.

15. Normativa d’aplicació

A aquestes bases els serà d’aplicació la Llei 20/2021, de 28 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya; el RDL 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa que resulti d’aplicació.

 

Annex 1 .Identificació de les places a estabilitzar que es convoquen pel sistema de concurs de la convocatòria excepcional (DA 6 i 8 Llei 20/2021, de 28 de desembre), corresponent al torn de reserva per a la integració de personal amb la condició legal de discapacitat/da: requisits específics, barems i llocs de treball vinculats

Convocatòria excepcional d’estabilització

Places de personal laboral:

 • Grup i subgrup assimilat a personal funcionari: Agrupacions professionals
 • Categoria: Subaltern
 • Nombre de places: 1
 • Sistema: Concurs de mèrits.
 • Torn reservat per a la integració de personal discapacitat
 • Període de prova: Sí

• Requisits específics

 • Titulació: sense titulació requerida
 • Llengua catalana, nivell A2 o nivell bàsic
 • Prova de coneixements de llengües oficials

Prova de caràcter obligatori per les persones aspirants que no poden acreditar els coneixements. La no superació de la prova comporta l’exclusió del procés en tractar-se d’un requisit de participació.

Fase de concurs

 • Experiència professional fins 30 punts, segons detall:

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,25 punts per mes treballat.

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada: 0,16 punts per mes treballat.

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada: 0,14 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir: 0,10 punts per mes treballat.

 • Formació reglada fins a 2 punts d’acord amb el següent detall:
 • FP 1 o FPGM 1 punt
 • Formació contínua fins a 16 punts d’acord amb el següent detall:
 • Fins a 10 hores, 0,10 punts.
 • De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.
 • De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.
 • Més de 50 hores, 1 punt.
 • Formació en competències digitals ACTIC, fins 1 punt segons el següent detall:
 • Bàsic: 0,20 punts
 • Mig: 0,50 punts.
 • Avançat: 1 punt.

Lloc de treball vinculat i/o funcions assignades

Subaltern

Descripció de funcions

 • Realitzar els treballs vinculats a la neteja, petites reparacions i manteniment bàsic tant a la via pública com a les dependències municipals i a les zones verdes i camins.
 • Donar suport a les tasques més especialitzades de la brigada, portant i traslladant material, eines, runes, etc.
 • Col·laborar en les tasques que comporten l'ocupació de la via pública i el tancament de carrers així com revisar i informar de les incidències relacionades amb la via pública.
 • Realitzar el transport, càrrega, descàrrega i distribució de materials, eines i equipaments propis de la Brigada així com carregar, descarregar i transportar mobiliari i materials entre dependències municipals quan sigui necessari.
 • Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.
 • Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
 • Distribuir cartells, revistes i notes informatives de l’Ajuntament.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Annex 2 Model de sol·licitud i declaració responsable i full de mèrits

Sol·licitud per participar en la convocatòria per concurs de mèrits per a la cobertura definitiva de la plaça de......................... corresponent a l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Codi.......) de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Adreça postal:

Municipi:

Codi Postal:

Província:

Telèfon mòbil:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Adreça a efectes de notificacions:

Exposo

Que desitjo concórrer al procés selectiu per a la cobertura definitiva de la plaça de ..................... (codi ......) pel sistema de concurs de mèrits corresponent a l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

Documentació necessària per ser admès/esa

Adjunto a aquesta sol·licitud còpia de la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu:

 • Document nacional d’identitat/NIE/Passaport
 • Titulació acadèmica de ...................................... o estar en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.
 • Certificat de nivell .....................de català.
 • Certificat del nivell .............de castellà (si escau).
 • Certificat de discapacitat/da i dictamen vinculant de la compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc de treball a proveir
 • Altres

Sol·licito

Ser admès/esa per prendre part en aquest procés selectiu i, a tal efecte, aporto còpia de la documentació acreditativa de complir amb els requisits i Annexo el full amb relació de mèrits així com còpia acreditativa dels mèrits relacionats.

Declaració responsable

Declaro sota la meva responsabilitat que tota la informació que he inclòs en aquesta sol·licitud és certa i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a la base 3a de la convocatòria i que proporcionaré la documentació original justificativa quan se'm requereixi a efectes d'acreditar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu.

Consulta de dades i/o documents d’altres administracions

L’Ajuntament farà les consultes o sol·licitarà a altres Administracions, a través de la Via Oberta del Consorci AOC, amb garantia de confidencialitat, els documents necessaris als efectes exclusius de facilitar la verificació de les dades i el compliment dels requisits de la convocatòria que puguin ser objecte de consulta. 

1 M’HI OPOSO a què l’Ajuntament faci les consultes o sol·liciti cap document de les Administracions i, en conseqüència, em comprometo i assumeixo la responsabilitat d’aportar la documentació acreditativa en els terminis previstos en les bases de la convocatòria i en la normativa vigent.

Política de protecció de dades

Les dades personals dels/de les aspirants es tractaran d’acord amb allò establert a la legislació sobre protecció de dades personals i transparència, i únicament a efectes d’aquesta convocatòria de selecció de personal.

Signatura i data

SR./SRA ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

Annexo el full de relació de mèrits així com còpia acreditativa dels mèrits relacionats

1 Marcar en cas que no vulgui que l’Ajuntament faci la consulta de dades a altres Administracions.

Relació de mèrits per al procés selectiu per concurs de mèrits per a la cobertura de la plaça de .......................................................... corresponent al torn restringits per persones amb discapacitat amb codi .....................................................Estabilització de l’ocupació temporal

(Cada apartat ordenat de és recent a més antic)

Experiència professional

Nom o títol del document

Ens/Empresa

Categoria/lloc de treball

Règim jurídic

Inici

Finalització

Núm.

dies

A.1) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

A.3) Experiència en places de l’Ajuntament convocant que siguin d’un grup/subgrup de titulació i d’un cos, escala, categoria o equivalent diferent al de la plaça convocada

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Formació reglada addicional a la requerida

Master/postgrau/diplomatura/

Batxillerat/CFGS,CFGM,graduat

Universitat/IES

Crèdits

Hores lectives

Inici

Finalització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació continua

Títol activitat formativa

Entitat

 

Hores lectives

Inici

Finalització

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

ACTIC

Nivell de l’ACTIC

(Avançat, mig, bàsic)

Entitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres mèrits

Especificar

 

 

 

Inici

Finalització

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els mèrits que s’han relacionat es justifiquen amb còpies dels documents acreditatius que han d’annexar-se a aquest document seguint l’ordre de la relació

 

Règim jurídic:             Funcionari/ària de carrera

                                               Funcionari/ària interí/ina

                                               Laboral fix/a

                                               Laboral temporal

*Aquest document es pot sol·licitar via correu electrònic a: st.bartomeu@diba.cat

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D’ARQUITECTE/A MUNICIPAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

Es fa públic, per al coneixement general i en compliment del que disposa l'article 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, que per Decret de l'Alcalde núm. 2022/261, de data 29 de desembre, s'han aprovat les bases reguladores específiques i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició d’accés lliure, per la  cobertura d’una plaça d’arquitecte/a funcionari/ària de carrera a temps parcial, el qual es regirà per les bases que es relacionen a continuació.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà vint dies hàbils a partir del següent al de la publicació de la convocatòria respectiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D’ARQUITECTE/A MUNICIPAL, DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

1. OBJECTE.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a cobrir la plaça d’arquitecte/a municipal, funcionari/ària de carrera, escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A1, mitjançant concurs-oposició.

2. PERFIL PROFESSIONAL DEL LLOC DE TREBALL I FUNCIONS

 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Tècnica
 • Grup: A1
 • CD: 26
 • CE: 20.000€/anuals
 • Jornada laboral: parcial 35% dedicació. 
 • Procés de selecció: concurs-oposició lliure
 • Nivell de titulació: llicenciatura o grau en arquitectura
 • Coneixement de la llengua catalana: C1

3. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions del lloc de treball de l’arquitecte/a municipal seran les descrites a continuació:

Generals:

Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan l’Ajuntament ho requereixi.

Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.

Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació.

Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.).

Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.

Desenvolupar les tasques de direcció de l’oficina tècnica municipal com a cap de la mateixa.

Qualsevol altra que se li encomani relacionada amb l’especialitat del seu lloc de treball.

Específiques:

1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan l’Ajuntament ho requereixi.

 • Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.
 • Atendre les entrevistes concertades a l’agenda tècnica, per resoldre consultes i queixes dels ciutadans que ho requereixin.
 • Assessorar aspectes tècnics de les accions d'inspecció d’obres.
 • Participar en meses de contractació i en tribunals qualificadors que li siguin designats.
 • Informar sobre els projectes, programes, processos i el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit urbanístic que es donin al municipi, tant per promoció pública com privada, per possibilitar l'avaluació dels impactes i els resultats.
 • Gestionar i coordinar els contactes i relacions amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
 • Fixar criteris de treball comuns i coordinar les qüestions de caràcter transversal que afecten a tota l’organització.

2. Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin.

 • Preparar informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió.
 • Elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d’obres i comprovacions en actes subjectes a règim de comunicació i informar aquells aspectes específics que es requereixin per la concessió.
 • Elaborar projectes tècnics de memòria, documentació gràfica, plec de condicions, pressupost, estudi de seguretat i salut, etc.
 • Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva especialitat, i supervisar la confecció dels plànols urbanístics.
 • Assessorar i redactar plecs de condicions per contractes d’obres i assistències tècniques, així com altres tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions.
 • Controlar la informació sobre les bases de concursos i adjudicació dels mateixos per la construcció d'obres municipals.

3. Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació.

 • Desenvolupar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
 • Classificar i qualificar el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i definir i proposar el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible per a cada tipus de sòl.
 • Planificar la regulació dels paràmetres i dels criteris d’harmonització formal i compositiva de les edificacions.
 • Elaborar i dissenyar els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la transformació d’usos o la reurbanització podent determinar operacions urbanístiques que comportin la reconversió del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti (estructura, edificació, infraestructures d’urbanització o noves infraestructures...) per raons d’obsolescència o d’insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.
 • Elaborar i proposar ordenances d’urbanització i d’edificació per a regular aspectes que no són objecte de les normes dels plans d’ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.
 • Planificar la determinació dels valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals protegits.
 • Valorar els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà d’incidència en el planejament urbanístic i l’assignació d’usos detallats per a cada zona.
 • Realitzar les modificacions necessàries dels plans urbanístics per adaptar-los a la legalitat i a la planificació establerta pel Consistori.
 • Analitzar i avaluar els resultats i impactes sobre el territori i el medi ambient municipal, obtinguts per les actuacions municipals i/o privades.

4. Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

 • Gestionar i desenvolupar els plans d’ordenació urbanística i els projectes tècnics (reforma, habilitació, rehabilitació de locals públics, comparació d'ofertes, valoració prèvia, programació, etc.).
 • Realitzar les tasques vinculades als treballs d'enderrocament d'edificacions: redacció del projecte, estudi de seguretat i direcció facultativa.
 • Desenvolupar projectes de reparcel·lació per distribuir els beneficis i les càrregues de l’ordenació urbanística, regular la configuració de les finques i situar l’aprofitament en zones aptes per a l’edificació d’acord amb el planejament.
 • Sol·licitar, preparar i fer el seguiment de tot tipus de documentació per gestionar i tramitar als serveis de les companyies d'aigua, llum, gas, telèfon, etc..
 • Subscriure i preparar actes en general (replanteig i inici d'obres, visites, informes, final d'obres, etc.).
 • Dirigir i fer el seguiment de les obres i projectes assignats, aliens i/o de realització pròpia.

5. Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.).

 • Supervisar els expedients de disciplina urbanística per a que es facin efectives les resolucions pertinents, realitzant les inspeccions d’aquesta disciplina urbanística quan sigui necessari.
 • Efectuar treballs de diagnosi prèvia a l'execució de les obres de reforç i consolidació, així com les reparacions, amb la redacció del projecte i direcció d'obres.
 • Realitzar les inspeccions preceptives com l’obertura i final d’obra per comprovar-ne el compliment de les condicions per a l’obtenció i, en el cas del final d’obra, de la llicència d’ocupació.
 • Realitzar les inspeccions ordinàries de llicències d’obres atorgades i d’altres en relació a denúncies presentades en motiu de situacions de possible perillositat realitzant totes les comprovacions necessàries i els conseqüents informes associats.
 • Inspeccionar patologies d’edificis privats i també de problemes en l’espai públic, proposant les mesures cautelars o ordres d’execució que se’n puguin derivar.
 • Inspeccionar fets per denúncies veïnals o per accions de disciplina urbanística que deriven en ordres d’execució i/o execucions subsidiàries d’enderroc, intervenint en recursos administratius o accions judicials.
 • Realitzar valoracions de bens immobles i finques municipals.
 • Inspeccionar les sol·licituds de certificat d’antiguitat urbanística.
 • Inspeccionar el compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d’obres majors

6.  Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.

 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Vetllar pel compliment de la legislació vigent, comunicant qualsevol incidència a l'autoritat competent en obres de construcció (Llei PRL 31/1995 DA 14ª; Real Decret 171/2004 DA 1ª) i/o actua com a coordinador en matèria de seguretat i salut (si ha estat designat pel promotor de l'obra). Com a coordinador en l'execució de l'obra les funcions són: planifica i temporalitza els treballs; coordina l'aplicació de la normativa per part dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; aprova el pla de seguretat i salut; organitza la coordinació d'activitats empresarials; adopta les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre).

7. Qualsevol altra que se li encomani dins l’àmbit de l’especialitat del seu lloc de treball: l’Alcalde de la corporació, en exercici de les funcions de prefectura superior de tot el personal de la corporació , així com el regidor delegat de l’àrea o el secretari interventor, li poden encomanar altres tasques i funcions no expressament relacionades en els apartats anteriors però que s’incloguin dins l’àmbit de l’especialitat del seu lloc de treball.

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. Els nacionals de la resta d’estats hauran de ser residents a l’estat espanyol.
 2. Haver complert 18 anys i no excedir l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 3. Estar en possessió de la Llicenciatura o grau en arquitectura, o en condicions d’obtenir-lo en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies.
 4. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència o s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.
 5. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada, i no patir cap malaltia o disminució física o psíquica que impedeixin l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.
 6. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques i/o per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, ni haver estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
 7. No incórrer en cap causa d’incompatibilitat, d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 8. Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

 • Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
 • Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C1, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa o una altra administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

El compliment de les condicions i els requisits generals i específics exigits per poder participar en els diferents processos selectius s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació.

Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dins de l'últim dia del termini de presentació d’instàncies, data amb referència a la qual es farà la valoració de mèrits, llevat dels coneixements de la llengua catalana que es podran acreditar abans de la realització de la prova de català.

5.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament  http://www.sbg.cat. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés de selecció poden optar per un dels dos sistemes:

 • Presencialment: han de presentar al registre general de l'Ajuntament, Passeig del Grau núm. 10 (CP 08503), en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00), una sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals i a la pàgina web http://www.sbg.cat  adreçada a l’alcalde de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Telemàticament: A la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau,  https://www.sbg.cat,

En qualsevol dels dos sistemes, a la instància s'acompanyarà:

1. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en la base segona:

 • Fotocòpia del DNI
 • Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la convocatòria
 • Fotocòpia de la titulació exigida.
 • Currículum vitae i informe de vida laboral expedit per la TGSS.
 • Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment.

2. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs, sense que el tribunal qualificador pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment.

Tota la documentació relacionada en l'apartat 1 i 2 haurà d'estar compulsada si es presenten fotocòpies.

6.- TRIBUNAL DE SELECCIÓ

El tribunal qualificador estarà constituït en la forma següent:

President/a: el/la secretari/ària de la Corporació. Suplent: un/a altre/a secretari/ària d'ajuntament amb habilitació de caràcter nacional.

Vocals:

- President: - Secretari-interventor de la corporació, o persona en qui delegui.

- Vocals: Dos funcionaris de carrera designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Suplents: dos funcionaris de carrera designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya; i un/a funcionari/ària de carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup. Suplent: un/a funcionari/ària de carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup.

-Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup. Tindrà veu i vot, com la resta dels membres del tribunal. Suplent: Un/a funcionari/ària  d'una altra Administració Pública d'igual grup.

L’abstenció i/o recusació de membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l’objectivitat de la seva decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació d’aquestes bases i prendre els acords necessaris per garantir el desenvolupament del procés selectiu establint els criteris que s’hagin de seguir en tot allò no previst a les bases.

7.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DE LES PROVES.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisaran els requisits d’accés i la documentació aportada i s’aprovarà mitjançant resolució de l’alcaldia la llista provisional de persones admeses i excloses. La llista es publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Si no se n’hi presenten, la llista d’aspirants admesos i exclosos es considerarà definitiva sense necessitat de nova resolució i publicació. Si se’n produeixen l’alcalde ha de resoldre definitivament, corregint la llista d’admesos i exclosos que s’haurà de tornar publicar a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

A la mateixa llista, l’Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de realització de les proves, així com la designació nominal del Tribunal de selecció.

8.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Fase de requisits previs: obligatòria i eliminatòria.

 • Primer exercici: Prova de català

El coneixement de la llengua catalana (Nivell C1), per als/les aspirants que no l’hagin acreditat documentalment. La qualificació serà d’inclòs/a o exclòs/a. Aquesta prova és eliminatòria, ja que el coneixement del nivell C1 de llengua catalana és un dels requisits per accedir a la plaça objecte de la convocatòria, i restaran eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte.

 • Segon exercici: Prova psicotècnica

Consistirà en la realització de diversos tests d’aptituds cognitives i de personalitat. La prova psicotècnica serà elaborada i valorada per una empresa externa que avaluarà en relació a les funcions del lloc de treball.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà com a inclòs/a o exclòs/a, essent excloses del procés selectiu les persones que no la superin.

Fase d’oposició: puntuació màxima 40 punts.

L’objecte de les proves és valorar l’experiència i coneixements dels/de les aspirants en relació al perfil professional necessari per a l’exercici de les funcions pròpies de cada plaça. Aquesta fase constarà de les proves de caràcter obligatori i eliminatori que s’indiquen a continuació.

 • Tercer exercici: Coneixements teòrics.

Obligatori  i eliminatori. Consistirà en desenvolupar per escrit en un màxim de tres hores, un total de tres temes del temari Annex, un de la part general, d’entre dos escollits pel tribunal, i dos de la part especial, d’entre quatres escollit pel tribunal.

Aquest exercici es qualificarà amb un màxim de 20 punts (a raó de un màxim de 12’5 punts sobre el tema de la part específica, i un màxim de 7’5 punts sobre el de la part general) essent necessari obtenir una puntuació mínima de 10 punts per superar-lo. Es valoraran els coneixements exposats, la claredat i l’ordre d’idees, la qualitat d’expressió escrita així com la seva manera de presentació i exposició.

 • Quart exercici: Cas pràctic

Exercici obligatori i eliminatori. Consistirà  a resoldre per escrit, en un període de temps a concretar, un o varis supòsits pràctics determinats prèviament per l’òrgan de selecció, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir. Després, es podrà demanar a la persona aspirant que llegeixi la resolució de l’exercici davant l’òrgan de selecció, el qual li podrà formular les preguntes que consideri adients.

Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 20 punts i la puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

Fase de concurs: puntuació màxima 10 punts.

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les aspirants, d'acord amb l'escala graduada que tot seguit es detalla. Els mèrits que no s’hagin pogut acreditar documentalment durant el termini de presentació d’instàncies, no es podran tenir per vàlids i, per consegüent, puntuables, pel tribunal.

 1. Experiència laboral: fins a un màxim de 5 punts
 2. Per serveis prestats com a arquitecte a l’administració pública, a raó de 1 punt per any treballat o fracció corresponent, en funció de la jornada.
 3. Per serveis prestats com a arquitecte a l’àmbit privat, a raó de 0’5 punt per any treballat.

Els mesos per serveis prestats a l’àmbit privat o públic es computarà proporcionalment, només quan siguin mesos enters. Les dedicacions en l’àmbit públic inferiors al 100% es computaran també proporcionalment, al percentatge de jornada efectuat.

 1. Formació: fins a un màxim de 5 punts
 2. Per estar en possessió de títols acreditatius d’haver realitzat Màsters, mestratges o postgraus relacionat amb urbanisme, 1 punt per cada un, fins a un màxim de 1 punt.

b) Acreditació d’assistència i/o aprofitament de cursos, seminaris o jornades en matèries relacionades amb la plaça convocada, no anterior a l’any 2010, fins a un màxim de 4 punts.

Forma d’acreditar els mèrits en fase de concurs:

 1. Només es tindran en compte els mèrits al·legats i acreditats que tinguin una relació directa amb les funcions del lloc de treball i, en relacions laborals, quan siguin d’igual o superior categoria de la plaça convocada.
 2. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una administració pública en virtut d’un nomenament o d’un contracte laboral, es farà a través de la certificació emesa des del departament de recursos humans on haurà de constar el període concret de prestació dels serveis i el grup de classificació professional, així com la vinculació amb les tasques d’arquitecte.
 3. La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat en virtut d’un contracte laboral, es farà a través de l’aportació de còpia autenticada del contracte laboral i de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.
 4. Respecte dels serveis prestats en l’àmbit privat i per compte propi, es farà a través de l’aportació de còpia autenticada del contracte de serveis o de la factura que acrediti fefaentment el projecte desenvolupat, la durada del mateix i l’alta d’autònoms o alta a les mútues professionals corresponents i el document acreditatiu de la col·legiació. També l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 5. Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d’ensenyaments oficials autoritzats.
 6. Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d’haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.
 7. Els documents acreditatius de la realització de cursos de formació hauran de contenir el nombre d’hores o el valor en crèdit dels mateixos i el contingut del curs. En cas de no acreditar-se les hores, no podrà ser valorat.

Fase d’entrevista personal

El tribunal podrà decidir la realització d’entrevista una vegada finalitzada la fase de concurs, que tindrà caràcter no eliminatori. En aquesta entrevista l’aspirant haurà de mantenir un diàleg amb el tribunal sobre les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria que són les següents:

 • Compromís professional
 • Treball en equip
 • Orientació a servei públic
 • Capacitat de treball
 • Recerca d'informació i actualització de coneixement
 • Flexibilitat i obertura al canvi
 • Rigor i organització
 • Comunicació i influència

L’entrevista es valorarà fins a un màxim de 10 punts, distribuïts de la manera següent per part del tribunal:

  • Molt adequat: 10,00 punts.
  • Força adequat: 7,50 punts.
  • Adequat: 5,00 punts.
  • No gaire adequat: 2,50 punts.
  • Gens adequat: 0,00 punts.

9.- PERSONES APROVADES, PERÍODE DE PRÀCTIQUES I NOMENAMENT.

9.1 Persones aprovades

Un cop finalitzades les proves s'ha de fer pública la llista per ordre de puntuació total obtinguda. El tribunal farà la proposta de nomenament de qui hagi obtingut la millor puntuació al president de la Corporació, perquè el nomeni.

L'aspirant proposat haurà de presentar en el termini de 20 dies naturals des de la publicació els documents acreditatius de compliment de les condicions exigides a la base segona i en especial:

a) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni haver estat inhabilitat per ocupar càrrecs públics per un òrgan judicial.

b) Certificació mèdica acreditativa de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.

Si l’aspirant proposat no presenta la documentació exigida, o de l’examen d’aquesta es dedueix que li falta algun dels requisits assenyalats en les bases, no es podrà adoptar el corresponent acord de nomenament, quedant anul·lades totes les actuacions respecte a aquest aspirant, sense perjudici de la responsabilitat en què s’hagi pogut incórrer per falsedat en la instància de la sol·licitud de prendre part en el procés selectiu. Seguidament, es procedirà a convocar el següent candidat aprovat per l’ordre de puntuació obtingut.

9.2. Període de Pràctiques

S’estableix dins del procés de selecció de la plaça amb nomenament com a Arquitecte municipal un període de practiques, que serà de 6 mesos, per tal de garantir la idoneïtat del/a candidat/a a la plaça convocada. Aquest període començarà a comptar des de l'inici de la prestació de serveis efectius. El/La aspirant/a que hagi superat el període de practiques, serà proposat/da a l'Alcaldia per a ser nomenat/ada funcionari/aria de carrera.

El període de practiques es realitzarà sota la supervisió del Secretari de la Corporació. Aquest, quinze dies naturals abans que finalitzi el període de practiques, emetrà un informe motivant la superació o no del període de practiques del/de la funcionari/aria. En aquest informe s’haurà de fer constar expressament si l'aspirant/a supera el període de practiques, el qual es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu expedient personal.

L'aspirant/a nomenat/da, que hagi de realitzar el període de practiques, serà objecte de valoració com a apte o no apte i es valorarà en base a l'informe de supervisió, el qual haurà de tenir en consideració els següents factors: habilitats socials i de comunicació, compliment d’objectius i ordres i disciplina en el treball, iniciativa en el desenvolupament de les tasques, correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys, disposició personal i implicació vers la feina, responsabilitat, rigor en l'acompliment de funcions, i adaptació a l’organització. Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període de practiques suposarà l’eliminació de l'aspirant/a.

Si a judici del/s tutor/s o tutora/es, motivat en els seus informes, l'aspirant no supera amb aprofitament el període de practiques, essent declarat no apte, perdrà tots els seus drets per resolució de l'Alcaldia, igualment motivada, amb tràmit d’audiència previ, que donarà lloc a la finalització del nomenament en període de practiques i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

El nomenament en període de practiques es realitzarà de conformitat amb la previsió de l'article 61.5 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic i l'article 14 de l'Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015, de 23 d'octubre); i l'article 67 i 70 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; l'article 53 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció publica; supletòriament, el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (especialment articles 32 i 33, de períodes); i Decret 364/1995, de 10 de marc, pel qual s'aprova el reglament general d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l'Estat (segons article 1.3 i 24).

9.3 Nomenament

Superat el període esmentat, l’aspirant serà nomenat/da funcionari/a de carrera per l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau amb una jornada laboral a temps parcial, a raó del 35% de dedicació, segons les condicions exposades en les presents bases i haurà de prendre possessió del càrrec, previ jurament i promesa al càrrec, a la Constitució i a les Lleis.

Un cop fet el nomenament aquest es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que se celebri.

10.- INCOMPATIBILITAT AMB L’EXERCICI D’ALTRES CÀRRECS, PROFESSIONS O ACTIVITATS.

En l'exercici de la funció publica atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/ada, serà aplicable a l'empleat públic la normativa vigent sobre el regim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat, o exercir, altrament, l’opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/90 de 30 de juliol.

11.- INCIDÈNCIES i RECURSOS                    

L’òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes que es presentin així com també qualsevol incidència, i per prendre els acords que calgui per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant l’Alcaldia de la corporació, en el termini d'un mes a comptar de l’endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè es prenguin en consideració en el moment de fer publica la puntuació final del procés selectiu.

Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la resolució per la qual es declara finalitzat el procediment selectiu amb el nomenament de l'aspirant proposat pel Tribunal selectiu es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia de la corporació, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al que tingui lloc la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Aquestes bases podran ser impugnades per qui es consideri interessat legítim, mitjançant els recursos següents: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria. També es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris oficials.

12.- DRET SUPLETORI

Per a tot allò no previst en aquestes bases, es té en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la resta de disposicions vigents en la matèria.

ANNEX I

TEMARI GENERAL

    1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures fonamentals.
    1. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.
    2. El Municipi: concepte i elements. El terme municipal i la població. L'autonomia local després de la Constitució de 1978.
    1. Organització i funcionament dels ens locals. Competències dels ens locals. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern locals.
    1. Formes d’activitat administrativa dels ens locals. L’activitat de foment, especial referència a les subvencions.
    1. L’activitat de policia: formes d’intervenció administrativa a l’activitat dels particulars. Les llicències i les autoritzacions. La declaració responsable i la comunicació prèvia.
    1. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió.
    2. Els béns dels ens locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals. L’inventari de béns de les entitats locals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.
    1. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.
    1. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes de normes. Procediment d’elaboració. Límit de la potestat reglamentària. Els bans.
    1. L’acte administratiu. Concepte, elements, classes i requisits. La motivació i la forma. El silenci administratiu.
    1. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació.
    1. Invalidesa dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat. Principis de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia administració: supòsits.
    1. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Estructura del procediment. Classes d’interessats. Drets dels interessats. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa. Falta de resolució expressa i règim del silenci.
    1. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs. Regles generals de tramitació. Classes de recursos.
    1. La responsabilitat patrimonial de l’Administració: característiques, pressupòsits i procediment.
    1. Procediment sancionador: principis. Procediment: iniciació, instrucció i finalització. La prescripció i la caducitat.
    1. La contractació del sector públic: principis bàsics de la LCSP. Classificació dels contractes.
    1. Actuacions preparatòries: els plecs i altra informació. Procediments de selecció del contractista. Garanties. Execució i extinció.
    2. La funció pública local: tipus de personal al servis de l’administració. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

TEMARI ESPECÍFIC

       1. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l’actuació urbanística.

 1. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme. Administracions amb competències urbanístiques: la Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.
 2. El règim urbanístic del sòl. Situacions bàsiques. Classificació i qualificació urbanística.
 3. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.
 4. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.
 5. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.
 6. Actuacions de transformació urbanística i actuacions de dotació. La seva correspondència amb la legislació urbanística de Catalunya.
 7. Reserva de sistemes urbanístics generals i local. Aprofitament urbanístic. Drets i deures de les persones propietàries. Règim d’ús provisional del sòl.
 8. Planejament urbanístic: figures de planejament urbanístic: formulació i tramitació. Competències per a la seva aprovació. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.
 9. Principals característiques de l’ordenació urbanística del municipi de Sant Bartomeu del Grau i planejament urbanístic vigent.
 10. El Planejament territorial a Catalunya i plans directors urbanístics. Àrees residencials estratègiques i sectors d’interès supramunicipal.
 11. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.
 12. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.
 13. Plans de millora urbana i plans especials urbanístics.
 14. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions. Edificis i usos fora d’ordenació o amb volum disconforme. Legitimació d’expropiacions per raons urbanístiques.
 15. Projectes d’actuació específica en sòl no urbanitzable.
 16. Règim del sòl i valoracions en la Llei del sòl i rehabilitació urbana i el seu reglament. Valoració en situació de sòl urbanitzat.
 17. La gestió urbanística: concepte, polígons, tipus de sistemes i tramitació. Elecció i canvi de sistema.
 18. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.
 19. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
 20. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.
 21. El sistema d'expropiació. Concepte i procediments. L’Ocupació directa.
 22. Els convenis urbanístics. Classes, contingut i eficàcia. Procediment i publicitat. Normes aplicables als convenis.
 23. L’obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències del seu incompliment.
 24. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.
 25. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.
 26. Instruments de política de sòl i habitatge. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí. Drets de tempteig i retracte.
 27. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris. El projecte d'urbanització. Continguts i criteris.
 28. El Règim de valoració del sòl: determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió. Valoració del sòl urbanitzat i del sòl rural. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.
 29. Intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl i subsol. Les llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.
 30. Llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable. Procediments per al seu atorgament.
 31. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les. Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.
 32. Llei del Dret a l’Habitatge: l’habitatge en el planejament urbanístic i règim general de l’habitatge de protecció oficial.
 33. Condicions d'Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d'habitabilitat objectiva. Cèdula d’habitabilitat.
 34. Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): objecte, àmbit d’aplicació, estructura del CTE, classificació d’usos, condicions generals per al seu compliment, condicions del projecte, exigències bàsiques i documentació del seguiment de l’obra.
 35. Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (SI).
 36. Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA).
 37. Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Documents bàsics de Seguretat estructures (SE), de protecció front al soroll (HR) i d’estalvi d’energia (HE).
 38. Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Document bàsic de Salubritat (HS).
 39. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Llei d’accessibilitat i Decret 135/1995. Codi d’accessibilitat de Catalunya. L’itinerari practicable, l’adaptat i el convertible. Concepte i característiques de l’habitatge adaptat i espai públic adaptat.
 40. El Decret d'ecoeficiència dels edificis.
 41. La rehabilitació. La rehabilitació estructural, funcional, d’habitabilitat i energètica. Normes aplicables. Deures legals d’ús, conservació i rehabilitació. Solucions i tipologies constructives.
 42. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment de declaració de ruïna. Ordres d'execució.
 43. Aspectes sobre la seguretat en els documents tècnics. Seguretat en l’obres. Normativa d’aplicació. Estudi de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat, llibre d’incidències, comunicacions d’apertura de centre de treball, etc.
 44. Fonaments. Tipologies. Consideracions generals sobre el tipus i composició dels terrenys predominants al terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
 45. L’estructura de les edificacions.
 46. Façanes, tipus i materials. Execució.
 47. Cobertes, tipus i materials. Execució.
 48. Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els projectes i en la construcció de l’espai públic. La sostenibilitat en la construcció. Materials de construcció sostenibles. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua, l’energia, els materials, els sistemes constructius i el residus.
 49. Impacte de l’edificació en el consum d’energia, emissions de C02 i generació de residus. Paràmetres ambientals analitzats en la certificació HULC. Certificats ambientals i de sostenibilitat de les edificacions.
 50. Els enderrocs i la gestió de residus. Normativa vigent. Metodologia de la desconstrucció.
 51. El control de qualitat de les obres. Normativa d’aplicació i tipus d’assaig.
 52. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE): disposicions generals i exigències tècniques i administratives de l’edificació. Els agents de l'edificació i responsabilitats.
 53. Pavimentació viària: calçada i voreres. Consideracions generals sobre els ferms. Seccions tipus i constructives.
 54. Instal·lacions d’enllumenat públic. Consideracions generals sobre sistemes i disposicions d’enllumenat. Nivells d’il·luminació dels diferents espais públics.
 55. Sistema i tipus de clavegueram a les ciutats.
 56. Altres infraestructures urbanes: telefonia, fibra òptica, xarxa de alta i mitja tensió, xarxa de distribució de fred i calor centralitzat
 57. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.
 58. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.
 59. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.
 60. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.
 61. Projectes d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.
 62. Projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.
 63. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació. La modificació del contracte d’obres. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.
 64. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.
 65. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa.
 66. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.
 67. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.
 68. El cadastre immobiliari. Regulació normativa.
 69. Cartografia urbana. Tipologia i procediment per la seva realització.

Sant Bartomeu del Grau, en la data de la signatura electrònica

L’Alcalde, David Puyol Pérez

 

Darrera actualització: 09.01.2023 | 13:06
Darrera actualització: 09.01.2023 | 13:06