Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler 

 

CONVOCATORIA D’UNA PLAÇA DE PEÓ ASSOCIADA AL MANTENIMENT I SERVEI D’AIGUA MUNICIPAL

EDICTE nou termini 

Es fa públic, per al coneixement general i en compliment del que disposa l'article 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals que, per Resolució d’Alcaldia de data 18 de novembre de 2021, s’ha aprovat un nou termini de convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de personal laboral de peó de brigada, associada al manteniment i servei d’aigua municipal, a temps complert, el qual es regirà per les bases aprovades i que consten publicades.

Les sol·licituds s’ajustaran als requisits establerts a la Base Tercera de les Bases reguladores del procés selectiu, i el nou termini per a presentar-les serà vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria respectiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

L’Alcalde, David Puyol Pérez

Sant Bartomeu del Grau, 18 de novembre de 2021

-------------------------------------

EDICTE de rectificació de l’edicte sobre l’aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de peó associada al manteniment i servei d’aigua municipal i constitució d’una borsa de treball.

Observat un error material en l’edicte publicat al BOP i DOGC de data 07/09/21 sobre l’aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de peó associada al manteniment i servei d’aigua municipal i constitució d’una borsa de treball, es rectifica en el sentit següent:

On diu:           

“1.3)    El lloc a treball a cobrir és:

Denominació: Peó de Brigada – Manteniment i Servei d’Aigua Municipal

Nombre de llocs: 1

Naturalesa: Personal laboral

Grup: C2

Complement de destí: 18”

Ha de dir:

“1.3)    El lloc a treball a cobrir és:

Denominació: Peó de Brigada – Manteniment i Servei d’Aigua Municipal

Nombre de llocs: 1

Naturalesa: Personal laboral

Grup: E/AP

Complement de destí: 14”

Sant Bartomeu del Grau, 8 de setembre de 2021

L’alcalde,

David Puyol Pérez

-------------------------------------

CONVOCATORIA D’UNA PLAÇA DE PEÓ ASSOCIADA AL MANTENIMENT I SERVEI D’AIGUA MUNICIPAL

Es fa públic, per al coneixement general i en compliment del que disposa l'article 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals que, per Resolució plenària del dia 28 de juliol de 2021, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça de personal laboral de Peó de Brigada – Manteniment i servei d’aigua municipal, a temps complert, el qual es regirà per les bases que es relacionen a continuació.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria respectiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ ASSOCIADA AL MANTENIMENT I SERVEI D’AIGUA MUNICIPAL, DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 1. És objecte de la següent convocatòria la selecció per cobrir 1 plaça de peó associada al manteniment i servei d’aigua municipal, de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, i amb la finalitat de cobrir la plaça esmentada prevista dins a la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
 2. Amb la resta d’aspirants es constituirà una borsa de treball per fer front a possibles necessitats de l’Ajuntament de persones amb el mateix perfil professional, d’acord amb la base 10a.
 3.       El lloc a treball a cobrir és:

Denominació: Peó de Brigada – Manteniment i Servei d’Aigua Municipal

Nombre de llocs: 1

Naturalesa: Personal laboral

Grup: C2

Complement de destí: 18

 1. Les funcions del lloc de treball són les següents:
 • Manteniment bàsic de la xarxa de subministrament d’aigua del municipi, realitzant treballs de llauneria i reparacions vàries per al manteniment de les instal·lacions del servei municipal d’aigua.
 • Realitzar els controls de clor i altres paràmetres de potabilitat a diferents punts de mostreig del municipi.
 • Realitzar les lectures periòdiques de tots els comptadors d’abonats i aplicatius informàtics.
 • Controlar incidències de fuites, avaries i altres que puguin sorgir a la xarxa.
 • Recollida de mostres per al control analític de les aigües.
 • Controlar i supervisar l’estat de l’aigua durant la temporada de piscines, a les piscines municipals.
 • Tenir cura del manteniment de la xarxa de clavegueram, tant pel que fa als embornals com a eliminar o reduir l’acumulació de residus que impossibilitin el correcte trànsit de les aigües.
 • Suport o, en el seu cas, fer-se càrrec de les tasques de rec dels espais enjardinats i zones verdes públiques.
 • Guàrdies pròpies del servei d’aigua (entre setmana i caps de setmana) i les actuacions que aquestes requereixin.
 • Tasques de suport a oficial de brigada.
 • Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació.
 • Realitzar totes aquelles tasques inherents al lloc de treball i adients a la categoria professional que siguin encomanades pels superiors jeràrquics.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediment establerts i la normativa vigent.
 • En general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
 1. La retribució que correspon al lloc de treball és la que es dedueix del punt 1.3 anterior, més el complement específic que correspongui a la plaça segons la relació de llocs de treball o nova proposta de Ple.

1.6)      Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent, i especialment, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per a ser admès i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu corresponent, els aspirants han de complir els següents requisits:

2.1) Requisits Generals:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola, o estrangera en el termes que s’estableixen a l’article 57 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència.
 2. Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, del que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
 4. No trobar-se afectat per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat aplicables al personal al servei de l’Administració Local.
 5. Capacitat funcional. No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria.

2.2) Requisits específics:

 1. Estar en possessió del certificat d’estudis primaris o certificat d’escolaritat o equivalent. En el cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar a la instància un certificat lliurat per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
 2. Acreditar el nivell bàsic (A2), de coneixements de llengua catalana, de la Junta Permanent o equivalent.
 3. Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de la llengua castellana de nivell superior.
 4. Disposar del permís de conduir classe B.

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

3.1) Les instàncies, degudament signades i adreçades al Sr. Alcalde es presentaran en les oficines al registre general de l'Ajuntament en horari d'oficina, en el registre electrònic de l’Ajuntament o d'acord amb el que disposa l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, durant vint dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Si el darrer dia de la presentació fos inhàbil, s’entendrà prorrogat el termini fins el dia següent hàbil.

3.2) Juntament amb la sol licitud l’aspirant ha d’adjuntar:

a) Sol·licitud segons model normalitzat (específic segons el lloc per al qual es presenta l'aspirant) i declaració responsable degudament signada.

b) Document nacional d'identitat.

c) Documentació acreditativa del compliment dels requisits de l’apartat 2.1 i 2.2 de les bases.

e) Currículum Vitae de l'aspirant amb foto actualitzada.

F) Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social a data actualitzada.

No es considerarà vàlida la documentació que no compleixi tots els requisits indicats en els paràgrafs anteriors.

4.- LLISTA PROVISIONAL I DEFINITIVA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president de la Corporació dictarà resolució en el termini d’1 mes, per la qual es declararà la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació de la llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament per formular al·legacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

En el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions en el termini indicat, la llista esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.

En el cas que es presentin al·legacions seran resoltes en el termini dels 15 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i simultàniament aprovarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.

En la mateixa resolució es determinarà el lloc, data i l’hora del començament de les proves.

5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador de totes les proves selectives serà constituït per un president, dos vocals titular i un secretari (amb veu però sense vot), amb els corresponents membres suplents. La designació del tribunal s’indicarà juntament amb la llista d’admesos i exclosos.

El Tribunal Qualificador haurà de tenir una titulació igual o superior a la que s’exigeix per a l’accés a les places objecte de la convocatòria.

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris en tot allò no previst en aquestes bases.

El Tribunal pot demanar l’assistència d’altres membres de la Corporació, amb veu i sense vot, amb tasques d’assessorament.

La abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles  23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari.

6.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

El procediment de selecció serà el de concurs oposició amb proves de coneixements teòrics d’apreciació de la capacitat  i constarà de les següents fases:

Primera fase: de coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter obligatori i eliminatori.

 1. Llengua catalana: En el supòsit que no s'hagi acreditat el coneixement de llengua catalana d’acord amb l’establert en aquestes bases, els aspirants hauran de realitzar exercicis que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell A2, d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, pel Consorci de Normalització Lingüística i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.

La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la "d'apte/a" o "no apte/a".

Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en normalització lingüística.

 1. Llengua castellana: Pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement de la llengua castellana d’acord amb el previst en aquestes bases. Hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 10 minuts i realitzar les proves escrits i de coneixements bàsics que determini el tribunal d’acord amb el nivell exigit. La qualificació d’aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a. Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament d'una persona tècnica especialitzada.

Segona Fase : Prova psicotècnica: serà obligatòria i eliminatòria i es qualificarà d’apte o no apte.

Als candidats que hagin superat la primera fase se’ls realitzarà un test d’aptitud psicotècnica per al lloc de treball a proveir i sobre el perfil professional del mateix.

Tercera Fase: Coneixements, obligatòria i eliminatòria, amb una puntuació màxima de 30 punts,  i versarà sobre:

 • Coneixements teòrics: el Tribunal realitzarà una bateria de preguntes sobre el temari que consta a l’Annex de la present resolució.

La qualificació d’aquests coneixements serà de 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts.

 • Apreciació de la capacitat: de caràcter obligatori i eliminatori. El tribunal determinarà l’exercici de diferents proves relacionades amb les funcions del lloc de treball.

La qualificació d’aquestes destreses serà de 20 punts, essent necessari obtenir un mínim de 10 punts.

Quarta Fase: Entrevista personal: Si el Tribunal ho considera adient, podrà completar-se el procés amb la realització als candidats que hagin superat les fases anteriors, d’una entrevista personal sobre les funcions del lloc de treball a proveir, en la que es valorarà la capacitat de planificació i organització del treball; la capacitat d’interaccionar en diferents entorns, circumstàncies i persones; capacitat d’iniciativa i de creativitat de l’aspirant; capacitat de resiliència i solució d’incidències sobrevingudes.

Aquesta fase es qualificarà fins a un màxim de 10 punts.

Per a totes les proves: Es cridarà a les persones en convocatòria única, i si no es presentessin a qualsevol de les proves a què se’ls convoqui quedarien eliminats del procés selectiu.

7.- RESOLUCIÓ DELS PROCESSOS SELECTIUS CONVOCATS

Un cop establerta la puntuació final de cada aspirant, el Tribunal redactarà una acta de desenvolupament del procés on hi consti les puntuacions obtingudes pels aspirants, ordenades de major a menor.

8.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal publicarà la relació de candidats per odre de puntuació, i elevarà la relació esmentada a la Presidència de la Corporació, amb la corresponent proposta de contractació a la seu electrònica del web municipal.

L’aspirant proposat haurà de presentar a l'Ajuntament, com a requisit previ a la seva contractació, els documents acreditatius -original- de les condicions que es detallen a continuació:

 1. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.
 2. Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
 3. Número de compte corrent.

L’aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà formar part de la borsa de treball.

9 .- FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL

Els aspirants que no siguin contractes i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar les diferents proves establertes, s’inclouran a una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal, necessitats temporals d’aquesta categoria a l’Ajuntament.

Aquesta borsa de treball tindrà una vigència màxima de 2 anys, a comptar a partir de l’acord de constitució de la mateixa. El termini de durada de la borsa podrà prorrogar-se el temps necessari per a la convocatòria i formació de la nova borsa que l’hagi de substituir.

Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d’acord amb l’ordre de preferència que s’estableix en el paràgraf següent i segons les necessitats que es produeixin.

La crida haurà de respectar necessàriament l’ordre de preferència determinat per la puntuació total assolida en el procés selectiu. A igual puntuació, es tindrà en compte la puntuació assolida per experiència professional i, en segon lloc, per formació realitzada.

L’ordre de crida només s’interromprà en el cas que la persona aspirant ja es trobi treballant a l’Ajuntament, en aquest cas s’oferirà a la següent i així successivament. Es mantindrà l’ordre inicial de puntuació dels aspirants, sense que aquest es pugui veure afectat pel fet d’haver rebutjat una oferta de treball.

No obstant el previst en el paràgraf anterior, si una persona rebutja una oferta, no és localitzable o no contesta l’oferta en més de dos ocasions respecte a contractes de durada igual o superior a 3 mesos, passarà a ocupar l’últim lloc en l’ordre de prelació

L’oferta de contractació s’efectuarà de forma preferent per via telefònica. Es donarà un termini de 48 hores per a acceptar o denegar l’oferta de treball. Les persones integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent de les dades de contacte davant d’aquest Ajuntament

10.- CONTRACTACIÓ I PERÍODE DE PROVA

Es procedirà, per ordre estricte de puntuació, a la contractació de l’aspirant proposat, quedant els situats en posicions posteriors i en el mateix ordre, com a substituts del que es contracti o del seus substitut respectiu en el cada cas.

La present contractació és de naturalesa laboral.

S’estableix un període de prova de 6 mesos durant els quals, l’aspirant exercirà la seves tasques d’acord amb el contingut del seu lloc de treball i amb dret a percebre les retribucions que corresponguin, segons la normativa vigent.

El període de prova podrà ser considerat com a no superat pel cap responsable en qualsevol moment durant la durada d’aquest. Si es considera no superat, l’aspirant perdrà tots els seus drets, per resolució motiva de l’Alcaldia, que donarà lloc a la rescissió del contracte i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

11.- RECURSOS

Aquesta convocatòria, les seves bases, i els actes administratius derivats d’aquestes i de l’actuació del Tribunal, podran ser impugnats davant dels Jutjats del Social en el termini de dos mesos comptadors des de la data de la publicació de les bases, d’acord amb l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

12.- NORMES SUPLETÒRIES

Per tot allò no previst en les bases seran d’aplicació el RD Legislatiu 1/1995, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986. de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

ANNEX – TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.  Drets i deures fonamentals.
 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Estructura, contingut. Competències de la Generalitat
 3. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Organització municipal. Classes d’òrgans. Competències.
 4. Organització i funcionament de l’Ajuntament. Informació i Participació Ciutadana.  Ordenances i reglaments de les entitats locals.
 5. Gestió de serveis públics locals. Formes i contractació.
 6. Coneixement del municipi de Sant Bartomeu del Grau, la seva història, el terme municipal, economia, cultura, patrimoni i equipaments.
 7. Funcionament general de les xarxes municipals d’aigua potable, tipus de reparacions, operacions de manteniment i altres actuacions pròpies de l’explotació d’un sistema d’abastament.
 8. Proveïment i distribució d’aigua en nuclis urbans. Xarxa d’abastament d’aigua potable: escomeses, elements d’instal·lació, materials que formen la xarxa d’abastament d’aigua potable. Funcionament dels elements. Eines més habituals.
 9. Control sanitari d’aigua potable: barems, paràmetres i actuacions correctives i/o de millora.
 10. Coneixement general de les instal·lacions de llauneria en habitatge. Coneixement sobre el treball de construcció i reparació. Material, eines i maquinària. Execució d’obra.
 11. Senyalització dels treballs provisionals en la via pública. Riscos existents en les obres a la via pública.
 12. Conceptes bàsics de salut laboral i prevenció d’accidents. Equips de protecció individual. Primers auxilis en un accident.

L’Alcalde, David Puyol Pérez

Sant Bartomeu del Grau, 31 d’agost de 2021

 

 

Darrera actualització: 19.11.2021 | 11:26
Darrera actualització: 19.11.2021 | 11:26