Anuncis / Edictes

E- Tauler


L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler

 

Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria 14D L EST C de subaltern

Designació del tribunal de selecció de les places 08 i 09 L EST_C_Auxiliar llar d'infants

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL FONS SOCIAL DELS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU, ANUALITAT 2023

  1. Bases Reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions estan contingudes en les Bases reguladores del fons social dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, aprovada en data 19 d’octubre de 2022 i publicades al BOPB de data 30/11/22.

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent.

  1. Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció són els següents 920/1620.05, i la quantia total màxima de les ajudes convocades és de 2.000,00 euros del pressupost de 2023. La quantitat màxima específica per modalitat d'ajuda i treballador està disposada a les bases reguladores.

  1. Objecte, Condicions i Finalitat de la Subvenció

Els ajuts del fons social dels treballadors de Sant Bartomeu del Grau té la finalitat de compensar les despeses d'aquests treballadors ocasionats en l'anualitat 2023 pels motius que es contenen en la present convocatòria.

Pel personal que gaudeixi de reducció de jornada o que treballi a temps parcial l’import de l’ajut serà proporcional al percentatge de la seva jornada laboral.

Podran ser objecte d'ajuda les despeses següents:

001 - Ajut per a tractament odontològic.

002 - Ajut per a pròtesis.

003 - Ajut per a tractament de foniatria i logopèdia.

004 - Ajuts per a tractaments o visites mèdiques.

No seran objecte d'ajuda:

- La resta no previstos en aquesta convocatòria

L'import de la subvenció està regulat a les bases reguladores del Fons Social.

L'incompliment del que estableixen les bases així com en la present convocatòria suposarà la denegació de les ajudes

  1. Requisits dels Sol·licitants

Podran sol·licitar aquest ajut els treballadors que hagin prestat serveis durant un any ininterromput a l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

  1. Òrgan competent per a la instrucció i resolució

L'òrgan competent per a la instrucció de l'expedient és Secretaria Intervenció de la corporació.

L'òrgan competent per resoldre serà l’Alcaldia en virtut de l'article 6 de les bases reguladores del Fons Social dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

  1. Termini de Presentació de Sol·licituds i Documentació

Les sol·licituds es formularan en el model que figura com a annex de la convocatòria. Es dirigiran al Sr. Alcalde de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú del Sector Públic, de l’1 al 30 de novembre de 2023, adjuntant la documentació específica requerida per a cada tipus d'ajut, degudament compulsada.

Hauran d'acompanyar a la sol·licitud els documents que s'especifiquen a les bases reguladores segons la modalitat d'ajut de què es tracti. L'esmentada documentació haurà de ser original o còpia compulsada.

  1. Termini de resolució i notificació

El termini de resolució i notificació serà d’un mes des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de l'ajut.

  1. Fi de la Via Administrativa

L'acte de resolució de l'ajut exhaureix la via administrativa.

D'acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós-administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  1. Criteris de valoració de sol·licituds.

Els criteris per a l'assignació dels ajuts són els que especifica les bases reguladores del Fons Social dels treballadors de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

  1. Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran en el lloc i pel mitjà que el sol·licitant faci constar a aquest efecte en la sol·licitud, tenint en compte el que estableix a aquests efectes la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú del sector públic.

L’Alcalde

Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:36
Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:36