Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler

 

Admesos i exclosos procés selecció arquitecte/a municipal

 

Aprovació llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria 14D L EST C de subaltern

 

Designació del tribunal de selecció de les places 08 i 09 L EST_C_Auxiliar llar d'infants

 

Finalització procés selecció, aprovació contractació i adscripció al lloc de treball de Tècnic/a mitjà/na escola bressol

 

Esmena de l'edicire Finalització procés selecció, aprovació contractació i adscripció al lloc de treball d'Administratiu/iva aigua 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificat el Text Refós  de la modificació puntual Num.2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Bartomeu del Grau, pel ple celebrat el dia 24 de maig de 2023, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública per al seu general coneixement.

L’acte és de tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret

L’Alcalde, David Puyol Pérez

Sant Bartomeu del Grau, 25 de maig de 2023

Darrera actualització: 07.06.2023 | 12:16
Darrera actualització: 07.06.2023 | 12:16