Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler

 

EDICTE ampliacio termini presentació instàncies convocatòria plaça arquitecte/a municipal

Anunci d'admesos i exclosos provisonal del procés de selecció d'un/a arquitecte/a

 

Anunci d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria 08L i 09L EST C 

Anunci d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria 08L i 09L EST C 

 

Anunci d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria 07 L EST C

 

Anunci d'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria 06 L EST C

 

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA

Assumpte.  Informació pública d’Aprovació inicial d’un conveni urbanístic- patrimonial

Negociat i subscrit amb el Bisbat i la Parròquia de Sant Bartomeu del Grau, propietaris actuals de les finques registral núm. 53, rústega que conforma el conjunt de l’antiga església i l’actual cementiri, i núm. 654, urbana que forma el conjunt de la Rectoria i el seu pati o hort annexa, el text inicial del conveni urbanístic-patrimonial en compliment del POUM i posterior modificació núm. 3 del mateix, la qual ha estat aprovada inicial en sessió Plenària de data 8 de març de 2023, per a l’adquisició de les finques esmentades per part de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

De conformitat amb l'article 25.1 del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, en relació amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant dit termini, el text inicial del conveni urbanístic podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals a dalt referenciades, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.sbg.cat].

La qual cosa s’informa, pel general coneixement.

Sant Bartomeu del Grau 13 de març 2023.

L’Alcalde, David Puyol Pérez

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA


Aprovat inicialment el projecte de Modificació Puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Bartomeu del Grau per la protecció de l’entorn de l’ església parroquial i rectoria, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant dit termini la documentació podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al Passeig del Grau, 10, CP 08503 de Sant Bartomeu del Grau, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines.


Es suspenen l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin una modificació del règim urbanístic vigent. L’àrea afectada per la suspensió inclou l’àmbit constituït per l’església i la rectoria de Sant Bartomeu del Grau (finca registral núm. 654 del Registre de la Propietat de Vic núm. 3, i cadastral 1485002DG3418N0001YB ) declarada com a Bé Cultural d’Interès Local pel Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 1 de juliol de 2010, a l’empara de l’article 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultual Català, quin àmbit constitueix una unitat física, registral, cadastral, històrica i urbanística, i que es defineix en el plànol adjunt, i per a totes aquelles tramitacions i llicències compreses a l’article 73.1 del TRLUC.


Tot això amb la indicació que aquest és un acte de tràmit contra el qual no hi cap recurs, sens perjudici d’allò previst a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu Comú.


Sant Bartomeu del Grau, 9 de març de 2023
L’Alcalde, David Puyol Pérez

 

Darrera actualització: 27.03.2023 | 11:06
Darrera actualització: 27.03.2023 | 11:06