Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

 

Accedir al tauler 

 

EDICTE

En data 06 de juliol de 2022, i amb registre d’entrada número 1007, la raó social BENITO URBAN SLU., ha sol·licitat llicència urbanística d’usos i obres provisionals a l’edifici “La Fàbrica”, del terme municipal de Sant Bartomeu del Grau per a una instal·lació  fotovoltaica d’autoconsum. Exp.2022-0196.

D’acord amb els articles 54 TRLUC i 67 i ss RPLU, el qual regula el procediment per dur a terme l’atorgament de la llicència de d’ús o obres provisional, l'expedient es sotmet a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant anunci en tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en el BOPB.

Sant Bartomeu del Grau, 7 de setembre de 2022

L’alcalde,

David Puyol Pérez

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTE

Per decret d’Alcaldia núm. 2022/175 de data 21 de setembre de 2022 es va acordar:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte millora del Camí de Pol, redactat pel tècnic Sr. Albert Trabal Campdelacreu en data 18 de juliol de 2022.

Segon.- Aprovar s’executarà en dues fases d’intervenció, constituint  la Fase 1 amb un import total de 29.275,96€ (IVA inclòs) i la Fase 2 amb un import de 22.514,37€ (IVA inclòs).

Tercer.- Exposar al públic, per un període d’un mes, i en cas de no haver-hi al·legacions, quedarà aprovat definitivament.”

L'alcalde,

David Puyol Pérez

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDICTE

En compliment del que disposa l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a informació pública el projecte presentat per Selecció Deseuras sl, per la modificació  de l’activitat de planta de biometanització de biogás amb la incorporació de l’abocament a llera de la fracció liquida , activitat ubicada a la finca La Sala d’aquest terme municipal. Exp.2022-123.

Termini informació pública.-  1 mes a comptar de la data de publicació al BOP de Barcelona.

Lloc de consulta.- Oficina municipal tots els dies laborables en hores d’oficina.

Lloc de presentació d’al.legacions: Registre general de l’ajuntament.

L’alcalde,

David Puyol Pérez

Darrera actualització: 04.10.2022 | 10:54
Darrera actualització: 04.10.2022 | 10:54