Anuncis / Edictes

E- Tauler

L'e-Tauler és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d'edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes d'exposició, generació de diligències, etc.). L'e-Tauler permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d'exposició i la integritat de la informació.

L’avantatge pel ciutadà és que pot accedir a les publicacions oficials de qualsevol municipi sense haver de desplaçar-se sempre i quan facin servir la mateixa eina.

Anar al tauler 

Per decret de l’alcaldia núm. 052/2018, de data 7 de març de 2018 es va acordar
“PRIMER.- Aprovar inicialment les memòries tècniques redactades pel Consell Comarcal d’Osona “Projecte per a inversions en camins públics locals - camí d’Alboquers i camí del Sorreigs” i “Projecte per a inversions en camins públics locals – camí de les Ferreres”, que inclouen l’estudi bàsic de seguretat i salut.
SEGON.- Exposar les memòries tècniques esmentades a informació pública pel termini d’un mes, en el benentès que en cas de no existir cap reclamació ni suggeriment dins del termini d’exposició al públic establert, s’entendran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord.”

Sant Bartomeu del Grau, 7 de març de 2018
L’alcalde


Emili Benito Sayol

 

 

Darrera actualització: 15.03.2018 | 09:46
Darrera actualització: 15.03.2018 | 09:46