Ple extraordinari - 23 de novembre de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 23 de novembre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 06/10/16 i 19/10/16

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2015

3- Donar compte del decret d’acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona

4- Donar compte del decret d’aprovació de la modificació de crèdit 3/16

5- Adjudicació contracte per execució obres de la Plaça Dr. Griera – Separata 1

6- Proposta d'elecció del Jutge de Pau i substitut

L'alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 19 d'octubre de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 19 d'octubre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.    Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2017

L'alcalde

Emili Benito Sayol

 

 

Ple ordinari - 6 d'octubre de 2016

Us comuniquem que el proper dijous 6 d'octubre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de les sessió anterior del dia 13 de juliol de 2016

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 3r trimestre de 2016

3- Adhesió conveni marc per pobresa energètica

4- Aprovació de la modificació de crèdit 2/2016

5- Donar compte de la liquidació de l'exercici 2015, decret 147/2016

6- Ratificació decret 91/2016 d’adhesió al programa “Anem al teatre”

7- Ratificació decret 176/2016 de renovació del conveni amb Consell Comarcal d’Osona

    per recollida animals abandonats

8- Ratificació decret 187/2016 d’adhesió a programes de l’Àrea d’atenció a les persones

    del Consell Comarcal d’Osona

9- Precs i preguntes

L’alcalde

Emili Benito Sayol

 

-->

Ple ordinari - 13 de juliol de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 13 de juliol de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 24 i 30 de maig de 2016

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 2n trimestre de 2016

3- Aprovació de les festes locals per l’any 2017

4- Aprovació de les xifres de padró d’habitants a 01/01/2016

5- Aprovació del Reglament de viver d’empreses

6- Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari - 30 de maig de 2016

Us comuniquem que el proper dilluns 30 de maig de 2016, a les 14:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.    Sorteig per a l'elecció dels membres de la Mesa electoral per a les Eleccions Generals 2016

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 24 de maig de 2016

Us comuniquem que el proper dimarts 24 de maig de 2016, a les 20:00h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 06/04/16

2-    Modificació del plec de clàusules que han de regir el contracte de prestació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Bartomeu del Grau 2016-2018

3-    Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès

4-    Aprovació de l’esmena al plànol de la distància al nucli urbà relatiu a la modificació de l’article 272 de les Normes Urbanístiques “Edificacions i obra civil en sòl no urbanitzable per a usos agropecuaris o assimilables”

5-    Ratificació del decret 91/2016 sobre l’adhesió al programa “Anem al Teatre”

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 6 d'abril de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 6 d'abril de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de gener de 20162

2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 1r trimestre de 2016

3- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2015

4- Aprovació crèdits incobrables de l’Organisme de Gestió Tributària

5- Pròrroga dos anys contracte serveis de telecomunicacions, Localret

6- Adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia     elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU

7- Aprovació separata 1 projecte Plaça Doctor Griera, aprovació inici expedient contractació i plec de condicions

8- Rectificació nomenclatura d’un vial

9- Aprovació del conveni pel projecte de serveis esportius en petits municipis del Lluçanès.

10- Aprovació del plec de clàusules que han de regir el contracte de prestació del servei de bar de la piscina municipal de Sant Bartomeu del Grau 2016-2018.

11- Precs i preguntes 

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Contingut sindicat