Ple ordinari - 5 de juliol de 2017

Us comuniquem que el proper 24 de maig de 2017, a les19:30 tindrà lloc un ple ordinàri a la sala d'actes de l'ajuntament amb el següent ordre del dia: 

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 24/05/17

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 2n trimestre de 2017

3-    Aprovació de les festes locals per l’any 2018

4-    Agraïment jutge de pau

5-    Aprovació conveni Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona

6-    Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020)

7-    Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona 2016-2020

8-    Precs i preguntes

 L’alcalde,

Emili Benito Sayol

 

Ple extraordinari- 24 de maig

Us comuniquem que el proper 24 de maig de 2017, a les19:30 tindrà lloc un ple ordinàri a la sala d'actes de l'ajuntament amb el següent ordre del dia:  

Ple Ordinari- 5 abril de 2017

Us comuniquem que el proper 5 d'abril de 2017, a les19:30 tindrà lloc un ple ordinàri a la sala d'actes de l'ajuntament amb el següent ordre del dia:  

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 1r trimestre de 2017

3-    Donar compte de la proposta de mantenir pel 2017 les tarifes d’aigua vigents de l’exercici 2016

4-    Ratificació decret 16/2017

5-    Proposta d'elecció del Jutge de Pau titular

6-    Denominació de la nova plaça

7-    Acords envers el Consorci del Lluçanès

8-    Precs i preguntes

Una salutació,

L'alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari- 15 de març

Us comuniquem que el proper dimecres 15 de gener de 2017, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 11/01/17

2- Aprovació Conveni Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball I Formació

3- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2016

4- Sol·licitud de pròrroga i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic

5-Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del Projecte Modificat per la Remodelació Integral del Carrer Vell

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple ordinari - 11 de gener de 2017

Us comuniquem que el proper dimecres 11 de gener de 2017, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 14 de desembre de 2016

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 4t trimestre de 2016

3-    Aprovació crèdits incobrables del 2016 i baixes padró d’IVTM 2017 de l’Organisme de Gestió Tributària

4-    Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a Endesa Energía SAU

5-    Ratificació del decret d’aprovació del pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de la Plaça Dr. Griera

6-    Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Videovigilància de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau”

7-    Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Actes històriques del Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau digitalitzades de més de 50 anys”

8-    Modificació de crèdit 4/2016

9-    Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 14 de desembre de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 14 de desembre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 23/11/16

2- Aprovació inicial del Pressupost Municipal de l'exercici 2017

3- Denominació dels carrers de La Serra

L'alcalde

Emili Benito Sayol

Ple extraordinari - 23 de novembre de 2016

Us comuniquem que el proper dimecres 23 de novembre de 2016, a les 19:30h tindrà lloc un ple extraordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors del dia 06/10/16 i 19/10/16

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2015

3- Donar compte del decret d’acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona

4- Donar compte del decret d’aprovació de la modificació de crèdit 3/16

5- Adjudicació contracte per execució obres de la Plaça Dr. Griera – Separata 1

6- Proposta d'elecció del Jutge de Pau i substitut

L'alcalde

Emili Benito Sayol

Contingut sindicat