Sant Miquel de l'Erm

SITUACIÓ

Aquesta església estava situada dalt d'un petit turó, (encara existent) que es trovaba situat a l'altre banda de la carretera del Mas Sant Miquel. S'hi accedeix per la carretera que va de Sant Bartomeu fins a Perafita (BV-4601), i en arribar al Mas Sant Miquel, just a l'altre banda de la carretera, es troba el turó o­n es poden observar les poques restes que encara hi són presents, que són moltes pedres i un gran forat al mig del turó.

HISTÒRIA

Situada dins l'antic terme del castell de Gurb, fou sempre una capella rural dependent de la parròquia de Sant Bartomeu del Grau. Les primeres notícies comencen l'any 1179, quan el 7 d'agost el bisbe de Vic, Pere de Redorta, consagrà la capella de Sant Miquel de l'Erm, i aquest dia 24 masos del terme es varen comprometre a sostenir l'església. La capella, se segueix documentant fins al 1404. S'ha conservat per tradició la possible existència d'una comunitat de deodonats, però aquesta possible comunitat no té confirmació documental. Després del principi del segle XV hom no coneix cap notícia de la seva existència, la qual cosa fa pensar en una decadència del culte i en un enrunament de la capella, que podria ser causat pels terratrèmols del segle XV. Al principi del segle XX encara es veien les runes de la capella, però desaparegueren quan es renovà el mas Sant Miquel tan antic com la capella.

Llista d'Ofrenes fetes a Sant mioquel de l'Erm
LLISTA D'OFRENES FETES A L'ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE L'HERM (1179)

Aquest és el trasllat d'un document que diu les paraules que segueixen:

Sigui de manifest a tots els fills de la Sant Església Catòlica que Pere per la gràcia de Déu bisbe d'Osona, amb caritat i pietat divines dedicà i consagrà amb gran solemnitat la pobra església de Sant Miquel de l'Herm. I a aquells que assistissin a la consagració i beneficiessin aquest lloc i li donessin alguns dels seus béns, els advertí humilment que tot això seria per a la remissió dels seus pecats i per a l'absolució de les seves ànimes, i que als dons que havien estat donats a aquesta església per aquells homes de part del Déu Omnipotent afegia també els seus. En primer lloc, jo, Pere Arnau, prevere, i Arnau de Raguembalç, donem i prometem de part de l'esmentat bisbe, que aquesta església de Sant Miquel rebrà a perpetuïtat cada any un quartà d'ordi de la nostra collita. Jo Arnau de Sant Miquel dono i prometo a perpetuïtat que aquesta església rebrà cada any un altre quartà d'ordi del meu mas. Jo Ramon de Fenollet, prometo el mateix. Jo, Bernat de Fenollet dono igualment a aquesta església un altre quartà d'ordi del meu mas a perpetuïtat. Jo, Arnau de Vilar, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Bernat de Comes, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas cada any i per sempre. Jo, Bernat de Serra, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas cada any i per sempre. Jo, Joan de Soler, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas, cada any i per sempre. Jo, Pere Poc de Pozol dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas tots els anys i a perpetuïtat. Jo, Pere Rotger de Pozol, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Arnau de Tresserra dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Ermengol de Postmans, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Oller de Ventolà, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Pere de Landric, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Pere de Sant Salvador, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Berenguer del Pla de Sant Julià, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Berenguer Daltoman, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Pere de Guàrdia, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas cada any i a perpetuïtat. Jo, Bernat Oliver, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i a perpetuïtat. Jo, Llobet Dolmatel, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas cada any i per sempre. Jo, Pere de Liurada, dono a aquesta església un octà d'ordi del meu mas tots els anys i per sempre. Jo, Guillem Decimer, dono a aquesta església un quartà d'ordi del meu mas tots els anys i a perpetuïtat. I jo, Pere Grui, dono a aquest església un octà d'ordi tots els anys mentre visqui.

Fet a les nones d'agost, l'any quaranta-tres del regnat del rei Lluís el Jove.

Signatura de Pere Arnau, prevere. Signatura d'Arnau de Raguembalç. Signatura d'Arnau de Sant Miquel. Signatura de Ramon de Fenollet. Signatura de Bernat de Fenollet. Signatura d'Arnau de Vilar. Signatura de Bernat de Comes. Signatura de Bernat de Serra. Signatura de Joan de Soler. Signatura de Pere de Soler. Signatura de Pere Poc. Signatura de Pere Rotger. Signatura d'Arnau de Tresserra. Signatura d'Ermengol de Postmans. Signatura d'Oller de Ventolà. Signatura de Pere de Landric. Signatura de Pere de Sant Salvador. Signatura de Berneguer del Pla. Signatura de Berenguer Daltoman. Signatura de Pere de Guàrdia. Signatura de Bernat Oliver. Signatura de Llovet Dolmatel. Signatura de Pere de Lliurada. Signatura de Guillem Decimer. Signatura de Pere Grui.

Pere, bisbe d'Ausona, ho sotscriu.

Signatura de Pere d'Ayreis, canonge vigatà i notari públic de la vila de Vic.

Signatura de Pere d'Aliberg, escrivà jurat que féu aquest trasllat amb tota fidelitat, l'he escrit i l'he tancat per manament de Pere d'Ayreis, notari públic de Vic, amb un espai a la ratlla vintena, entre la paraula inter i la síl·laba so, i amb la paraula diccione sobreposada a la ratlla vint-i-cinc, o­n hi diu ecclesia. Dia 3 de les nones de juny de l'any del Senyor 1263.


Informació extreta del llibre "Catalunya Romànica"

Volum Osona I
Darrera actualització: 10/04/2008