Us comuniquem que el proper dimecres 11 de gener de 2017, a les 19:30h tindrà lloc un ple ordinari a la sala d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1-    Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 14 de desembre de 2016

2-    Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 4t trimestre de 2016

3-    Aprovació crèdits incobrables del 2016 i baixes padró d’IVTM 2017 de l’Organisme de Gestió Tributària

4-    Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a Endesa Energía SAU

5-    Ratificació del decret d’aprovació del pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de la Plaça Dr. Griera

6-    Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Videovigilància de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau”

7-    Aprovació ordenança reguladora de la creació del fitxer “Actes històriques del Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau digitalitzades de més de 50 anys”

8-    Modificació de crèdit 4/2016

9-    Precs i preguntes

L’alcalde,

Emili Benito Sayol