Façana de Santmiquel
 

Santmiquel és un edifici de planta quadrada, tres pisos i teulada a dues vessants. De l'edificació, en destaca sobretot la façana, molt simètrica, amb el portal i les finestres emmarcats per les característiques pedres blanquinoses de Sant Bartomeu. A la llinda del portal hi ha una inscripció, amb una creu al mig, que diu: "1759 JOANNES CASASAURINA ME FECIT", la qual cosa corrobora la dependència d'aquesta casa a Saurina; de fet avui encara hi pertany. Amb tot, cal fer notar que abans del segle XVI Santmiquel era una propietat independent, a més a més, amb una certa importància ja que dins els seus límits s'hi trobava l'església de Sant Miquel de l'Erm, consagrada el 1179 per Pere de Redorta, bisbe de Vic.

La casa , però, no era la mateixa que l'actual: es creu que era una gran masia ubicada just als peus del turó o­n hi havia l'església de Sant Miquel de l'Erm; d'aquesta antiga masia no se n'ha conservat res. Per contra, l'actual mas que coneixem avui amb el nom de Santmiquel era l'Hostal de Santmiquel, per això es troba al costat del que antigament era el camí transhumant que anava de la Selva als Pirineus. A causa del pas dels anys i de la desaparició secular de l'antic mas Santmiquel, s'ha tendit a la confusió i el poble ha relacionat l'antic i desaparegut mas amb el que era l'Hostal, que és la casa que es conserva avui.

Els habitants del mas ja surten documentats l'any 1179, en la llista d'ofrenes de l'església de Sant Miquel de l'Erm: "Et ego Arnaldus de Sancto Michaele dono et voveo ut eadem ecclesia accipat omnibus annis in meo manso unum quartanum ordei in perpetuum" (Jo Arnau de Santmiquel dono i prometo a perpetuïtat que aquesta església rebrà cada any del meu mas un quartà d'ordi).

El nom Sanmiquel té l'origen en el genèric SANCTU i en el patronímic MICHAELIS, que denota el reflex de la multitud de topònims basats en noms de sant, molt freqüents a Catalunya vella. 

 


Inscripció a la llinda del portal

 

 

 

Emili Benito i Sayol (Text)
Roser Armenteras i Pascual (Fotos)
Edició: 06/05/2001

Cases de pagès de Sant Bartomeu del Grau

Darrera actualització: 15/04/2008