En compliment del Decret núm.175-2017 de data 29 d’agost de 2017, es requereix a la persona que a continuació es detalla i que consta com a propietari del vehicle també relacionat, per tal que procedeixi a retirar-lo en el termini de quinze dies, amb l’advertiment que, en el supòsit d’incompliment del requeriment, es considerarà residu sòlid i es procedirà a entregar-lo a un Gestor de residus per al seu desguàs, donant-lo de baixa a la Direcció General de trànsit.

                        MATRÍCULA                          TITULAR

                        PB5483AP                             Nikola Dimitrov Terziev

 

Sant Bartomeu del Grau, 5 d’ octubre de 2017

L’alcalde,

Emili Benito Sayol